Příklady dobré praxe

Logo Zdravá Městská část Praha – Dolní Počernice

Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice se rozhodla pro vypracování svého loga v souvislosti s jejím členstvím v Národní síti zdravých měst a účastí na naplňování principů MA 21.

Za tímto účelem byla usnesením Rady MČ č 99. 21 ze dne 2. 6. 2009 vyhlášena soutěž pro žáky Základní školy Národních hrdinů v Dolních Počernicích, o nejlepší návrh loga na téma „Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice“. Provedením dalších kroků v souvislosti s touto soutěží byl pověřen starosta a politik Zbyněk Richter. Následně byla starostou ustavena hodnotící komise z řad zastupitelů a umělecké obce MČ Praha – Dolní Počernice. Dne 17. 9. bylo provedeno vyhodnocení návrhů, kterých se sešla téměř celá stovka. Bylo potěšující, s jakým zájmem přistoupili žáci školy k této soutěži a motivy návrhů komisi dotvrdili, že žáci naší školy pozorně vnímají rozvoj a směrování Dolních Počernic ve smyslu zdravé městské části. První tři návrhy byly oceněny diplomem a věcnými cenami, dalších sedm návrhů bylo oceněno čestným uznáním. Všichni ocenění obdrželi ještě publikaci o Dolních Počernicích. Předání cen bylo provedeno ve školní tělocvičně při akci „Evropský týden mobility“ dne 22.9. 2009. Protože v soutěži zvítězil návrh žáka 2. třídy, nebylo možné jej v originále použít prologo z důvodu jeho kvality pro počítačové provedení.

Z toho důvodu si starosta pozval na konzultaci autora vítězného návrhu a jeho otce. Na tomto jednání byl návrh ideově doladěn a otec žáka přislíbil návrh převést do elektronické podoby. Výsledek byl pro všechny nad očekávání dobrý. Logo je ideově motivováno ke zvýraznění velkého množství zeleně, kterou MČ Praha – Dolní Počernice oplývá, dále je modrou barvou zvýrazněn největší rybník v Praze – Velký počernický s dominantou bezpečnostního přelivu. Po obvodu kruhu jsou umístěny atributy významných počernických objektů, a přítomnost zámeckého parku s několika památnými stromy. Konečnou verzi upraveného vítězného návrhu pak schválila Rada svým usnesením 111.4 ze dne 5.11. 2009 a Zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez jakýchkoliv připomínek.

Na zasedání Rady dne 3.12. 2009 bylo odsouhlaseno používání loga Zdravé městské části na úředních listinách.

Na závěr lze konstatovat, že záměr zapojení žáků ZŠ do procesu MA 21 tímto způsobem byl velmi prospěšný i úspěšný neboť všechny návrhy byly vystaveny na největší kulturní akci MČ – Babí léto v září 2009 a následně pak v prostorách Úřadu MČ. V obou případech návrhy dětí zhlédly stovky místních obyvatel i návštěvníků Dolních Počernic.


Geopark Rosendal - Norsko

Enviromentální vzdělávání ve veřejné správě

Partnerství Norska a České republiky - O studijní cestě do Norska - vzdělávací cesta, které se zúčastnil i starosta MČ Praha - Dolní Počernice Zbyněk Richter.


Betlém

Následující příklad dobré praxe uvádíme jako ukázku spolupráce vedení MČ Praha - Dolní Počernice s jejími občany.

V Dolních Počernicích bylo v minulém období realizováno několik projektů, které významným způsobem přispěly k pěknému vzhledu a udržitelnosti rozvoje MČ. Jednalo se zejména o rekonstrukce objektů, regenerace poškozených území, ale také o obnovu uměleckých děl a instalování nových herních prvků. Neopomenutelnou iniciativou MČ a jejích organizací, spolků a podnikatelských subjektů, je pořádání tradičních kulturních a společenských akcí. Všechny tyto skutečnosti a aktivity trvale podněcují občany Dolních Počernic k fotografování všeho, co je u nás nového, ale i k fotografování zdánlivě neměnné přírody. Různá roční období však na naši přírodu nabízejí nové a nové pohledy, které jsou trvale vděčnými náměty k fotografování jen tak pro radost, ale také k archivování historie a vývoje Dolních Počernic. Z velkého výběru materiálů se zrodil nápad jedné naší seniorky – paní Vavrouškové, která ve spolupráci s dalšími občany nashromáždila snímky dominant Dolních Počernic a poskládala je do krásného souboru s názvem „Dolnopočernický betlém“. Tato iniciativa je příkladem dobré praxe, jak projevit soudržnost našich obyvatel a zvyšovat u nich pocit sounáležitosti k místu svého bydliště.

Toto milé dílko je pravidelně vystavováno spolu s dalšími tématickými betlémy, které přinášejí dolnopočerničtí občané v předvánočním období na naši pravidelnou předvánoční akci. Z výstavy betlémů se mohou potěšit a poučit obyvatelé MČ, její návštěvníci ale hlavně naše děti.


Pexeso

Členové vedení MČ Praha - Dolní Počernice se rozhodli, že v rámci výchovně vzdělávacího procesu připraví pro děti a mládež oblíbenou dětskou hru - Pexeso. Smyslem tohoto rozhodnutí bylo vyvolat u dětí pocit sounáležitosti k místu svého bydliště a blíže je poznat.

Celý soubor pexesa obsahuje titulní foto a název, úvodní slovo starosty MČ, stručnou historii MČ, pravidla hry, skládačku - krabičku na uložení rozstříhaných obrázků, znak MČ s jeho popisem, logo Zdravé MČ, pohlednici s motivy MČ a 32 dvojic fotografií. Všechny fotografie znázorňují zajímavé kulturní a přírodní památky a umělecká díla, která lze v Dolních Počernicích běžně spatřit. Jde o dominanty naší městské části. Každý obrázek je opatřen popiskou a malým znakem MČ, zadní stranu obrázku tvoří opět znak MČ.

Děti si tak budou moci uvědomit zábavnou formou, že v okolí jejich bydliště, při cestě do školy nebo v místě jejich her mají příležitost vidět významné objekty, které mají historickou či uměleckou hodnotu, naučí se vnímat jejich krásu, vytvoří si k nim vztah sounáležitosti a snad je dokáží v budoucnu i chránit.

Pexeso bylo rozdáno při zahájení nového školního roku 2010/2011 jako dárek prvňáčkům, bylo rozdáno všem dětem mateřské školy a je průběžně věnováno dětem při různých soutěžích a hrách jako odměna.

Pexeso bylo Radou MČ určeno jako propagační materiál MČ Praha - Dolní Počernice a je poskytováno zdarma účastníkům různých akcí na základě rozhodnutí vedení MČ. Bylo vyrobeno 1500 výtisků pexesa, které neztrácejí na aktuálnosti a mohou do vyčerpání zásob plnohodnotně plnit svoji funkci.


Geozahrada "V Pískovně" - Dolní Počernice

Geozahrada – spojení projektů

Inspirace pro realizaci geozahrady vznikla při studijní cestě českých zástupců veřejné správy v Norsku v červnu 2011. Po návštěvě geoparku v Kvinnherad kommune v sídle Rosendal vznikla myšlenka, umístit geologickou expozici v Praze – Dolních Počernicích.

Iniciátory projektu byl starosta MČ Praha – Dolní Počernice Zbyněk Richter a ředitelka MCN o.p.s. Mgr. Vladimíra Jilečková. Pro realizaci této akce byla úspěšně podána žádost o přidělení grantu od MHMP v oblasti životního prostředí. Umístění geologické naučné stezky bylo vybráno záměrně v lokalitě revitalizované skládky „V Pískovně“ na konci Bakurinovy ul. v Dolních Počernicích. Jsou zde vystaveny vzorky hornin z území hl. m. Prahy a jejího blízkého okolí, včetně jejich odborného popisu formou naučné stezky. Došlo tak k vhodnému spojení dvou projektů, které zatraktivnily tento prostor pro obyvatele Dolních Počernic a pro jejich návštěvníky zejména ze sousední MČ Praha 14. Co do kvality naše naučná geologická expozice za tou norskou zaostává, ale snaha inspirovat se od norských přátel se podařila. Záměrem vedení MČ je pokračovat v tomto projektu jeho II.etapou.


Index čistoty

Index čistoty je průzkumná akce, která byla realizována v MČ Praha – Dolní Počernice na základě příkladu dobré praxe ve švýcarské Basileji, kde se uskutečnila studijní cesta zástupců veřejné správy České republiky. Město Basilej klade vysoké nároky na čistotu svých ulic a veřejných prostranství. vedení města pravidelně monitoruje nejexponovanější městské lokality a získává tak přehled o druhu a způsobu jejich znečištění. Tuto dobrou praxi převzala MČ Praha – Dolní Počernice. Základem pro monitoring čistoty byl grant, který obdržela MCN o.p.s. od hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí. Projekt s názvem „Index čistoty“, který se v MČ Praha – Dolní Počernice realizoval v letech 2012 - 13 po dobu 1 roku s cílem monitorovat čtyři nejvíce frekventované lokality v MČ, vyhodnotit množství a druh jejich znečištění a přijmout opatření pro nápravu. Výstupy projektu splnily očekávání a promítly se do každodenní údržby veřejných prostranství v MČ.


Květinové koše

V rámci studijní cesty, která se uskutečnila v červnu 2011 v Norsku pro účastníky českých municipalit za podpory finančních prostředků EU došlo k realizaci příkladu dobré praxe v MČ Praha – Dolní Počernice. Inspirací k tomuto kroku byla výzdoba veřejného prostranství v obci Eidfjord, kde nás zaujaly jednoduché drátěné koše s folií, vyplněné hlínou a osázené muškáty. Tento příklad jsme v po návratu do ČR uskutečnili v areálu základní školy v MČ Praha – Dolní Počernice. Údržbu péče o 3 takové koše si vzali na starost žáci školy. Je potěšitelné, že tento příklad dobré praxe funguje dodnes a květinové koše tvoří každoročně školní výzdobu.


Projekt žáků 4. třídy Základní školy v Dolních Počernicích

Dne 14. 9. 2011 představili žáci 4.třídy základní školy v Dolních Počernicích starostovi MČ Zbyňku Richterovi zajímavý projekt s názvem „Za krásnější Počernice“.

Celá 4. třída spolu s třídní učitelkou Ilonou Bradáčovou navštívila starostu v jeho kanceláři a společně mu předložili záměr na vylepšení veřejných prostranství v MČ Praha – Dolní Počernice formou nových výsadeb zeleně:

"Často slyšíme, čteme a učíme se o ochraně přírody. Každý z nás může podle svých sil chránit přírodu a zlepšit životní prostředí. Rozhodli jsme se, že se o tom nebudeme jen učit a povídat, ale že se aktivně zapojíme do zlepšování životního prostředí a zkrášlíme naši obec. Rádi bychom v Dolních Počernicích zasadili stromy a květiny. Ve třídě je nás s třídní učitelkou 27. A to už by byl malý park. Věříme, že by vzniklo příjemné místo, kam by lidé rádi chodili a trávili chvíle odpočinku.

Děkujeme za spolupráci a vstřícnost.

Žáci 4. třídy a třídní učitelka"

Starosta navrhl, že do cca 1 měsíce on i žáci 4. třídy předloží své konkrétní návrhy na vylepšení vzhledu vytipovaných veřejných prostranství. Na základě společných návrhů byly vybrány ty, jejichž realizace a následná údržba bude nejefektivnější. Každý společně vybraný návrh k realizaci měli na starosti skupiny žáků, které následně zajišťovali i jeho udržitelnost. Navržené lokality byly zvoleny tak, aby byla jejich realizace a následná údržba dětem dostupná. Jednalo se ponejvíce o areál školy a jeho blízkého okolí, dále o místa, kolem kterých chodí děti do školy, popřípadě o jinak významná místa.

Akce byla realizována v  průběhu roku 2012. Jejím výstupem bylo zkrášlení vytipovaných míst v MČ a současně měla celá akce výchovně vzdělávací dopad. Tato chvályhodná akce žáků byla prezentována na veřejnosti a v informačních materiálech MČ Praha – Dolní Počernice.


Údržba zeleně

V MČ Praha – Dolní Počernice jsou průběžně rekonstruovány komunikace v rámci stavby 0134 – TV Dolní Počernice. Většina ulic v bytové zástavbě je charakteru obytné, t.zn. pouze vozovka, vjezdy, parkoviště a zeleň (trávníky). Ze společné iniciativy občanů a vedení MČ vznikl záměr výsadeb vzrostlé zeleně právě místo travnatých ploch před jednotlivými nemovitostmi.

MČ vypracovala jednoduchou smlouvu, jejíž podstatou byla realizace výsadeb zeleně jednotlivými občany před svými domy dle dohody s ÚMČ s povinností tyto výsadby udržovat. Reakce na tento záměr byly potěšitelné neboť sousedi se takřka předháněli v kvalitě takto upravených veřejných předzahrádek. MČ je v tomto směru nápomocná poskytnutím např. kůry, štěpků, odvozu plevele, prostříhaných větví a pod.

Tato praxe se velmi osvědčila neboť MČ nemusí v těchto lokalitách vynakládat finanční prostředky na údržbu zeleně a většina ulic má v průběhu roku kvalitní vzhled. Vřele tento model doporučujeme!