Plán zlepšování

                
 

Zdravá MČ Praha - Dolní Počernice

Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2022

Aktivity Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice v daném roce, jejich termíny a zodpovědnost plnění

 


STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ , ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ


1. Příprava akčního plánu pro rok 2022 – vypracování Hodnotící zprávy Akčního plánu 2021 a příprava nového plánu na r. 2022
 
Termín: do 31. 5. 2021 2022 se změnami v návaznosti na koronavirová opatření
Zodpovědnost: starosta, koordinátor MA21
Spolupráce: RMČ, ZMČ, Komise MA21, Oáza Dolní Počernice
         
2. Udržení kategorie „C“ v roce 2022 – naplňování kritérií MA21
 
Termín: do 31. 10. 2022
Zodpovědnost: koordinátor MA21, starosta
 

3.   Participativní rozpočet Praha-Dolní Počernice - „Počernický měšec“

      – realizace PR dle pokračujícího harmonogramu z r. 2021:

     15.9. – 22.11.2021             sběr návrhů názvů

     23.11.–30.11.2021             výběr finálního názvu

     1.12. – 28.2.2022               podávání návrhů projektů

     1.3. – 30.4. 2022                schvalování/zamítání projektů

     1.5. – 31.5. 2022                hlasování o schválených projektech

     1.6.             2022                zahájení příprav k realizaci

Termín:                      průběžně během roku 2022

            Zodpovědnost:          koordinátor MA21, starosta, RMČ

         
4. Finanční podpora aktivit MA21

– uvolnění finančních prostředků ke konkrétním ověřeným

      problémům, vzešlých z 10. Fóra Zdravé MČ a podpora uvedených akcí z rozpočtu MČ (schválením

      RMČ/ZMČ) + příležitostné dary od firem a podnikatelů,

      – financování vítězných návrhů v rámci Participativního rozpočtu

      – spolupráce s PO Oáza Dolní Počernice v oblasti pořádání kulturních, společenských a sport. akcí

            Termín:                      průběžně během roku 2022

            Zodpovědnost:          starosta, RMČ, ZMČ, koordinátor MA21, Oáza Dolní Počernice

 


KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ


5.   Společné zapojení zástupců veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektorurozšíření

      spolupráce se seniory, školskými zařízeními, místními spolky a pořádání pravidelných akcí:

      Masopust, Velikonoce, Svátek sousedů, Den dětí, POČERNICKÝ SENiorský den zdraví, Letní kino,

      Babí léto, výlov Počernického rybníka, Mikulášská nadílka, Vánoční setkání seniorů, Adventní

      zastavení, program „Zdravé tělo“ pro seniory, pořádání tvořivých dílen a koncertů v kulturním centru,

      spolupráce s nově otevřeným Komunitním centrem JAKO DOMA převážně v aktivitách pro seniory

            Termín:                      průběžně během roku 2022

            Zodpovědnost:          starosta, koordinátor MA21, Komise MA21

            Spolupráce:               partneři jednotlivých akcí, RMČ, pracovníci ÚMČ, senioři, veřejnost,

                                               Oáza Dolní Počernice, Komunitním centrum JAKO DOMA

 

6.   Plánování s veřejností – minimálně 2 kulaté stoly s veřejnou správou a s občany na aktuální téma

      včetně veřejného projednání Participativního rozpočtu

            Termín:                      do 31. 10. 2022

            Zodpovědnost:          koordinátor MA21, starosta, RMČ


VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTOVÉ KAMPANĚ


7.   Pořádání osvětových kampaní

- „Den Země a Ukliďme Česko“ - úklid veřejných prostranství a vzdělávací programy

- „Den bez úrazů“ – přednášky a ukázky první pomoci

- „Evropský Týden Udržitelného Rozvoje“ - přednášky a praktické ukázky k UR

- „Den zdraví a pohybu“ – 7. Počernické cyklohrátky – zdravotně-sportovní odpoledne

Termín:                     během roku 2021 v termínech blízkých celostátně vyhlášeným dnům

            Zodpovědnost:          starosta, koordinátor MA21

            Spolupráce:               partneři jednotlivých akcí, pracovníci ÚMČ, veřejnost, Oáza Dolní Počernice

 

8.   Realizace osvětové akce na téma „Udržitelný rozvoj“ - odborný výklad na konkrétní téma UR

      – zapojit ZŠ a MŠ + Komunitní centrum JAKO DOMA

            Termín:                      během roku 2022 (předpoklad jaro – podzim 2022)

            Zodpovědnost:          starosta, koordinátor MA21, Komise MA21

            Spolupráce:               odborní lektoři

 

9.   Vzdělávání koordinátora MA21 – účast na akcích NSZM a absolvování akreditovaného školení,

       prodloužení Zlatého certifikátu koordinátorky na další rok od NSZM úspěšným složením e-testu
            Termín:                      průběžně během roku 2022

            Zodpovědnost:          koordinátor MA21


MEDIALIZACE


10.   Uveřejňování zpráv o MA21 – pravidelná aktualizace webových stránek MČ a zveřejňování zpráv

v Dolnopočernickém zpravodaji, v celostátní databázi Národní sítě Zdravých měst a příležitostně

i v dalších informačních mediích

            Termín:                      průběžně během roku 2022

            Zodpovědnost:          koordinátor MA21, politik – starosta, Oáza Dolní Počernice

 

Zpracovala:                             koordinátorka MA21 Markéta Brožová

Za správnost odpovídá:          starosta a politik Zdravé MČ Zbyněk Richter