Plán zlepšování

                
 

Zdravá MČ Praha - Dolní Počernice

Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2019

Aktivity Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice v daném roce, jejich termíny a zodpovědnost plnění

 


STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ , ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ


1. Příprava akčního plánu pro rok 2020 – vypracování Hodnotící zprávy Akčního plánu 2019 a příprava nového plánu na r. 2020
 
Termín: do 31. 12. 2019
Zodpovědnost: starosta, koordinátor MA21
Spolupráce: RMČ, ZMČ, Komise MA21
         
2. Udržení kategorie „C“ v roce 2019 – naplňování kritérií MA21
 
Termín: do 31. 10. 2019
Zodpovědnost: koordinátor MA21, starosta
         
3. Finanční podpora aktivit MA21 – uvolnění finančních prostředků ke konkrétním ověřeným problémům, vzešlých z Fóra Zdravé MČ a podpora uvedených akcí z rozpočtu MČ (schválením

      RMČ/ZMČ) + zvýhodněné pronájmy od podnikatelů a příležitostné dary, žádost o dotaci MHMP (pokud bude podpora aktivit MA21 vyhlášena)

Termín: průběžně během roku 2019
Zodpovědnost: starosta, RMČ, ZMČ, koordinátor MA21

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ


4. Společné zapojení zástupců veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru - rozšíření spolupráce se seniory a pořádání pravidelných akcí:

      Masopust, Velikonoce, Svátek sousedů, Den dětí, POČERNICKÝ SENiorský den zdraví, Letní kino,   Babí léto, výlov Počernického rybníka, Mikulášská nadílka, Adventní setkání seniorů,

      Vánoční setkání ve Štěpnici, program Zdraví pro širokou veřejnost - cyklus interaktivních přednášek se cvičením

Termín: průběžně během roku 2019
Zodpovědnost: starosta, koordinátor MA21, Komise MA21
Spolupráce: partneři jednotlivých akcí, RMČ, pracovníci ÚMČ, senioři, veřejnost
         
5. Plánování s veřejností - minimálně 2 kulaté stoly s veřejnou správou a s občany na aktuální téma

Termín: do 31. 10. 2019
Zodpovědnost: koordinátor MA21, starosta, RMČ
                       
6. Pořádání Veřejného fóra – 10. Fórum - setkání s občany k celkovému rozvoji MČ, vyhodnocení 10P

Termín: posunuto na rok 2020
Zodpovědnost: starosta, koordinátor MA21, facilitátor
Spolupráce: RMČ, ZMČ, Komise MA21, pracovníci ÚMČ


VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTOVÉ KAMPANĚ


7. Pořádání osvětových kampaní

- „Den Země a Ukliďme Česko“ - úklid veřejných prostranství a vzdělávací programy

- „Den bez úrazů“ – přednášky a ukázky první pomoci

- „Evropský Týden Udržitelného Rozvoje“ - přednášky a praktické ukázky k UR

- „Den zdraví a pohybu“ – 4. Počernické cyklohrátky - zdravotně-sportovní odpoledne

Termín: během roku 2019 v termínech blízkých celostátně vyhlášeným dnům
Zodpovědnost: starosta, koordinátor MA21
Spolupráce: partneři jednotlivých akcí, pracovníci ÚMČ, veřejnost

8. Realizace osvětové akce na téma „Udržitelný rozvoj“ - odborný výklad na konkrétní téma UR – zapojit ZŠ a MŠ

Termín: během roku 2019 (předpoklad jaro nebo podzim 2019)
Zodpovědnost: starosta, koordinátor MA21, Komise MA21
Spolupráce: odborní lektoři
     
9. Vzdělávání koordinátora MA21 – účast na akcích NSZM a absolvování akreditovaného školení, prodloužení Zlatého certifikátu koordinátorky na další rok od NSZM úspěšným složením e-testu

Termín: průběžně během roku 2019
Zodpovědnost: koordinátor MA21


MEDIALIZACE


10. Uveřejňování zpráv o MA21 – pravidelná aktualizace webových stránek MČ  a zveřejňování zpráv v Dolnopočernickém zpravodaji, v celostátní databázi Národní sítě Zdravých měst a příležitostně i v dalších informačních mediích

Termín:  průběžně během roku 2019
Zodpovědnost: koordinátor MA21, politik - starosta

Zpracovala: koordinátorka MA21 Markéta Brožová

Za správnost odpovídá: starosta a politik Zdravé MČ Zbyněk Richter