Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les

Záležitost vyřizuje

 • Kancelář Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
Hana Moravcová281 021 090moravcova@dpocernice.cz

Základní informace

Dřeviny, které dosáhly určité velikosti, jsou chráněny zákonem a nelze je svévolně pokácet ani v případě, že rostou na soukromém pozemku.

Povolení ke kácení dřevin je vždy nutné pro všechny dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí (o libovolném obvodu kmene). Povolení ke kácení dřevin je dále nutné pro:

 • dřeviny o obvodu kmene více než 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • zapojené porosty dřevin (tj. soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají) o celkové ploše nad 40 m2,

  s výjimkou ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň a dále dřevin pěstovaných na pozemcích, vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

Povolení ke kácení dřevin se nevyžaduje podle § 8, odst. 3 cit. zák., za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona) nebo stromořadí:

 • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
 • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastaveném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Oznámení o kácení dřevin

 • Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních.
   
 • Kácení z těchto důvodů musí být však oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem Úřadu MČ, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
   
 • Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Postup vyřízení věci

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku (fyzická nebo právnická osoba), nájemce nebo jiný oprávněný uživatel (v tom případě je však nutný souhlas vlastníka pozemku).

Oprávněný žadatel podá písemnou žádost o povolení kácení s přílohami na podatelně Úřadu městské části Praha-Dolní Počernice nebo ji zašle poštou, případně podá žádost opatřenou zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu podatelna@dpocernice.cz. (Základní informace o elektronickém podání viz elektronická podatelna).

Formuláře, náležitosti, doklady

Náležitosti žádosti o povolení nebo oznámení kácení dřevin stanoví správní řád a ust. § 4 vyhlášky.

Žádost o povolení kácení dřevin musí obsahovat :

 • jméno a adresu žadatele,
 • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,
 • specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
 • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
 • zdůvodnění žádosti,
 • ve složitých případech doložení posudků (dendrologie, statika).

Oznámení o kácení dřevin musí obsahovat:

 • jméno a adresa žadatele,
 • označení katastrálního území a parcely, popis umístění dřevin včetně situačního zákresu
 • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům spolu se souhlasem vlastníka pozemku s kácením (souhlas vlastníka není potřeba dokládat při údržbě břehových porostů při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy při provozování těchto soustav),
 • specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
 • zdůvodnění oznámení,
   
 • doložení skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro kácení v havarijním stavu (platí pouze v případě oznámení provedeného kácení, za podmínek, kdy je ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu).

Lhůty pro vyřízení

 • Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin: 30 dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.
 • Lhůta pro oznámení kácení dřevin: nejméně 15 dnů předem.
 • Lhůta pro oznámení kácení dřevin, pokud je ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu: do 15 dnů od provedení kácení.

Správní poplatky

Bez poplatku.

Právní úprava

 • Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 • Vyhláška č. 395/ 92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb.
 • Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení