19 - PŘÍRODNÍ PARK KLÁNOVICE-ČIHADLA

 Tento významný krajinný celek je největším přírodním parkem na území Hlavního města Prahy o rozloze 970 hektarů. Rozkládá se ve východní části Prahy na území městských částí Praha 14, Dolních a Horních Počernic, Běchovic, Klánovic a Újezda nad Lesy. Základ přírodního parku tvoří pět zvláště chráněných území, jejichž předmětem ochrany jsou vodní a mokřadní biotopy (Přírodní památka Velký počernický rybník a Přírodní rezervace V pískovně) a biotopy lesní (Přírodní památka Xaverovský háj, Přírodní rezervace Klánovický les a Cyrilov). Tři prvně jmenované přírodní útvary leží v severní části katastrálního území Dolních Počernic.

Charakteristickými prvky přírodního parku Klánovice-Čihadla jsou v jeho východní části lesní porosty, západní část území láká několika vodními plochami, především Kyjským a Velkým počernickým rybníkem, dále rybníkem Martiňák a zatopenou bývalou pískovnou, která má v sou­časné době statut přírodní rezervace. Na celém území jsou relativně příznivé přírodní podmínky i pro zemědělské využití krajiny. Vyskytuje se zde rozptýlená zeleň – aleje, břehové porosty, drob­né remízky, případně ovocné sady. Celé území přírodního parku je vhodné k aktivnímu využívání volného času Pražanů formou pěší, koňské a cyklistické turistiky.

Ulice Mladých Běchovic rozděluje lesní porosty přírodního parku na Xaverovský háj a Klá­novický les. Do Xaverovského háje vede několik značených turistických cest. V jeho centru se nachází hájovna, která je majetkem MČ Praha – Dolní Počernice. Lesní porost tvoří převážně dub letní, dub zimní, dub červený, lípa malolistá a habr obecný. Zastoupeny jsou i jehličnany, jejichž rozšiřování však v této lokalitě není doporučeno pro jejich nepůvodnost. Negativně působí na Xaverovský háj Pražský okruh, který jej ve východní části protíná a také přítomnost bezdomovců a pytláků, kteří zde loví zvěř a kácejí vzrostlé stromy.

Klánovický les pokrývá většinu katastrálního území Klánovic. Vznikl v 17. století po zániku středověkých osad. Do výstavby železnice se v něm nacházela řada rybníků. Stromové patro Klánovického lesa tvoří převážně listnaté stromy, zejména dub, bříza, buk, javor a další. Jehlič­nany jsou zastoupeny v menší míře, nejčastěji se vyskytuje borovice, smrk a modřín. Žije zde běžná lesní zvěř jako zajíci, srnci, lišky a bažanti. Klánovický les byl ve 30. letech minulého sto­letí znám i tím, že v něm bylo umístěno jedno z nejhezčích golfových hřišť ve střední Evropě. Na počátku padesátých let bylo golfové hřiště zrušeno, neboť golf byl považován za buržoazní sport. V současné době se jedná o obnově tohoto hřiště.

Naopak v Dolních Počernicích se pro zatraktivnění volnočasových aktivit připravuje v úze­mí mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi vybudování nového 18 ti jamkového golfového hřiště a rozsáhlého rekreačního parku „Na Čeňku“.

Oblast klidu je vymezena na západě Kyjským rybníkem, východním směrem tvoří její hra­nici zástavba sídlišťě Černý Most II, poté překračuje Pražský okruh a prochází dále nad nádržemi Svépravického potoka. Oblast klidu dále zahrnuje Xaverovský háj a celý komplex klánovických lesů, severní část Újezda nad Lesy, vymezené ulicí Starokolínskou, vyhýbá se severní části Bě­chovic a jejich výzkumným ústavům, aby se pak po dotyku s Pražským okruhem stočila k jihu až k železniční trati, přičemž těleso trati tvoří hranici oblasti klidu až k území starých Kyjí.

Adresa: 
Přírodní park Klánovice Čihadla Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 13.218" N, 14° 35' 11.0796" E
CZ

Mapa naučné stezky