21 - DÁLNIČNÍ MOST

 Most, který se rozpíná nad východní částí Velkého počernického rybníka, byl uveden do pro­vozu v roce 1993. Je součástí Pražského okruhu, v těchto místech zvaného Východní spojka.

Záměr na přemostění údolí Rokytky byl pojat ve druhé polovině minulého století a nakonec byl realizován v podobě, která Dolním Počernicím nepřináší mnoho dobrého. Most zasáhl vý­znamným způsobem do Přírodní památky počernický rybník, necitlivě protnul obytnou zástavbu lokality Vinice, protnul a rozdělil též přírodní památku Xaverovský háj. Po napojení na Štěrbo­holskou radiálu v roce 1999 narostla doprava na mostě na cca 50 tis. vozidel za 24 hodin. Po roce 2010 bude Pražský okruh propojen s dálnicí D1 u Říčan. Na mostě bude vozovka rozšířena o jeden pruh v každém směru. Nárůst projíždějících vozidel po zprovoznění Pražského okruhu na mostě přes Počernický rybník je odhadován na 110 tis. vozidel za 24 hod. Tím se značně zhorší hluková zátěž obyvatel Vinice, která už v současné době překračuje povolené hygienické limity.

MČ Praha – Dolní Počernice se snaží působit na dotčené orgány, aby zabezpečily podmínky kolaudačního rozhodnutí, a to tím, že budou provedena protihluková opatření na mostě, která sníží negativní účinky hluku na limitní hranici. Zatím se tak stalo v roce 2006, kdy byly na mos­tě nainstalovány 3 metry vysoké protihlukové bariéry z organického skla a byly také vyměněny staré dilatační spáry na obou koncích mostu za nové, méně hlučné, s moderními prstovými uzá­věry. Tato opatření snížila hlukovou zátěž na většině měřících bodech, avšak nárůst automobilo­vého provozu na mostě tuto skutečnost v budoucnu zřejmě eliminuje.

V roce 2008 by měly být odstraněny staré protihlukové betonové stěny v zářezu Vinice. Nové protihlukové stěny v těchto místech budou navazovat na již stávající stěny, budou též skle­něné a barevně laděné a měly by opět o několik decibelů snížit hlukovou zátěž.

Správa mostu a všechny budoucí investice na něm prováděné, spadají pod Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se kterým také vedení MČ Praha – Dolní Počernice projednává všechna opatření, která jsou na mostě realizovaná.

Most je 421 metrů dlouhý a 21 metrů vysoký. Překračuje Českobrodskou silnici, těleso že­lezniční trati Praha – Kolín, Velký Počernická rybník a ulici Nad Rybníkem. Je postaven na pěti dvojicích železobetonových pilířů a jeho mostovka je sesazena z železobetonových segmentů, které byly k sobě postupně přisazovány z již hotové vozovky pomocí autojeřábů a svařovacích technologií. Vozovka je zatím pojata jako čtyřproudá s prostorovou rezervou pro další pruh v každém směru. Celý most je vlastně tvořen dvěma samostatnými tělesy pro oba směry jízdy.

Most a jeho provoz zasáhl významným způsobem do života Dolních Počernic. Změnil pa­norama Počernického rybníka, v nočních hodinách je osvětlen, avšak způsobem, který neruší faunu a floru rybníka. Svým provozem však výrazně zasáhl do života obyvatel Vinice, kdy tato rezidenční oblast Dolních Počernic částečně ztratila své výsadní postavení v oblasti bydlení. Nut­no ovšem říci, že Pražský okruh i s přemostěním rybníka významným způsobem usnadňuje do­pravní napojení Dolních Počernic na všechny nadřazené komunikace v okolí Prahy.

Adresa: 
Dálniční most Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 4' 57.4536" N, 14° 35' 37.3416" E
CZ

Mapa naučné stezky