18 - PŘÍRODNÍ PAMÁTKA POČERNICKÝ RYBNÍK

 Přírodní památka Počernický rybník byla založena v roce 1988 a je součástí přírodního par­ku Klánovice – Čihadla. Území leží v nadmořské výšce 225 - 230 metrů a je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až kosovských vrstev svrchního ordoviku.

Na území přírodní památky se nachází více než 186 druhů cévnatých rostlin a 639 druhů vybraných skupin živočichů, což svědčí o mimořádné lokalitě. Výjimečnost území souvisí nejen s druhovým bohatstvím, ale také s nepřerušeným vývojem nivní krajiny kolem toku Rokytky.

Součástí přírodní památky je i část parku u počernického zámku. Dnes zde nacházíme řadu mohutných exemplářů stromů, mezi nimiž převládá dub.

Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů vyso­kých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní. Velmi cenná mokřadní olšina s olší lepkavou se vyskytuje ve východní části, kde v úzkém pruhu lemuje rybník a rákosiny. Na březích Rokytky jsou potom rozsáhlé porosty vrb - vrba popelavá, vrba košíkářská, vrba trojmužná nebo vrba obecná. Mís­ty se vytvořily neprostupné porosty křovin a liánovitých rostlin. Na svazích nad rybníkem jsou vyvinuty přechody k suťovému lesu a dubohabřině, porosty přirozeného druhového složení jsou ovšem místy nahrazeny nepůvodními akáty.

Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rá­kosníka obecného či strnada rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout orlovce říčního, kormorána velkého nebo lžičáka pestrého. Spatřit zde také lze ledňáčka říční­ho, břehuli říční, krahujce obecného, lejska šedého, slavíka obecného, ťuhýka obecného, rorýse obecného a vlaštovku obecnou. Běžně se v území vyskytuje skokan hnědý a zelený – vzácný druh obojživelníka, který je trvale vázaný na vodní prostředí a jehož populace přezimuje v bahně na dně, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná, velevrub malířský, okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus. Z řady druhů brouků zde nacházíme střevlíčky (např. Stenolophus mixtus, Bembidion fumigatum), nebo vzácného nosatečka Eubrychius velutus (na stolístku přeslenatém). Z motýlů jsou nejvýznamněj­ší druhy s vazbou na rákosové porosty, např. zdobní­ček rákosinový, vrbkovníček mokřadní nebo travařík velký. Také zde můžeme spatřit otakárka ovocného a otakárka fenyklového, kteří jsou vázáni především na ovocné dřeviny nejbližšího okolí.

Bezesporu nejvyšší význam má rybník z po­hledu ornitologického. Velmi Vás proto prosíme, při průchodu územím mějte svého psa na vodít­ku. Volně pobíhající psi totiž ruší hnízdící ptáky a znemožňují jim úspěšné vyvedení mláďat. 

Adresa: 
Počernický rybník Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 15.8928" N, 14° 35' 0.5712" E
CZ

Mapa naučné stezky