12 - BÝVALÝ PIVOVAR – KULTURNÍ PAMÁTKA

 Podle dostupných pramenů se v Dolních Počernicích začalo vařit pivo již v 16. století. Avšak teprve v r. 1751 zde tehdejší majitel panství Václav Klement, svobodný pán ze Salt­zy, nechal postavit podél náhonu starého mlýna při hraně parku za kostelem dnešní protáhlé pozdně barokní pivovarské stavení. Následné velké stavební akce probíhaly v pivovaru od roku 1855, kdy panství zakoupila hraběnka Elisabeth Dercsényi. V období největšího rozkvětu před 1. světovou válkou pivovar produkoval průměrně devět várek týdně a zásoboval 28 hospod v Praze a řadu dalších v okolí Počernic. Nájemcem pivovaru byl kolem roku 1915 Václav Batěk - první starosta tělocvičné jednoty „Sokol“. V roce 1923 prodali Dercsényiové dolnopočernický velkostatek s pivovarem Hlavnímu městu Praha. Provoz pivovaru byl ukončen roku 1936.

V šedesátých letech minulého století se v objektech pivovaru a mlýna usídlil Státní statek Praha. Interiery mlýna byly přebudovány na skladové prostory, opravny zemědělských stro­jů a kancelářské prostory. Nové využití objektů sebou přineslo i řadu necitlivých stavebních úprav, které se negativně promítly do historického vzhledu budov. Bylo přistavěno i několik nových objektů, které podtrhovaly necitlivost tehdejších stavebních zásahů. Za všechny mů­žeme jmenovat stavbu dílen v západní části areálu, čerpací stanici pohonných hmot, mycí rampu pro nákladní automobily a další. Interiery byly poničeny necitlivě vedenýmí inženýr­skými sítěmi, hrubou opravárenskou činností, skladovou technologií a umístěním kotelny na tuhá paliva ve dvou ledových sklepích.

Hlavní stavební dispozice budov však byly částečně dochovány (klenby, římsy, ostění oken, sloupy a zejména prostory ledových sklepů, které se nacházejí pod severním traktem pivovaru. Tyto sklepy již dávno neslouží své funkci, ale pohled na ně je dodnes úchvatný.

Naštěstí byl Státním ústavem pro rekonstrukci památek měst a obcí (SÚRPMO) zpracován na objekt pivovaru stavebně historický průzkum, na jehož základě lze dnes uvádět jednot-livé části objektu do původního stavu. Pivovar je součástí kulturní památky Areál zámku v Dol-ních Počernicích a proto veškeré stavební úpravy jsou prováděny pod dohledem Národního pa­mátkového ústavu a Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy.

Městská část Praha Dolní Počernice již zahájila rekonstrukci jižního křídla pivovaru, ve kterém za pomoci finančních prostředků Evropské unie vybudovala kulturní centrum. Další etapa rekonstrukce se dotýkala převážně areálového exteriéru, ze kterého byly odstraněny nevhodné stavby a bylo opraveno oplocení, vjezdy, povrch nádvoří, byly zrekonstruovány in­ženýrské sítě, odstraněny ekologické zátěže. Nově byla vysázena zeleň a byly provedeny další dílčí stavební úpravy, které připraví zámecký areál pro jeho příští rozvoj v souladu s Rozvojo­vým plánem MČ Praha – Dolní Počernice.

Adresa: 
Pivovar Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 18.1968" N, 14° 34' 52.0752" E
CZ

Mapa naučné stezky