08 - PAMÁTNÝ STROM

Významnou přírodní dominantou Dolních Počernic je starý rozložitý dub letní (Quercus robur), který se nachází v historickém jádru obce na sou­kromé parcele č. 303, v ulici Národních hrdinů čp. 240. Tento unikátní jedi­nec, úctyhodných rozměrů, byl v roce 2001 vyhlášen odborem životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, pod číslem 49, památným stromem. Obvod jeho kmene ve výšce 130 cm nad zemí čítá 550 cm, strom dosahuje výšky 25 metrů a jeho koruna měří v průměru přes 25 metrů. Stáří stromu je odhado­váno na 250 - 300 let.

Kmen tohoto dubu je poměrně krátký, na výšku měří necelé dva metry. Jeho kosterní větve, které vyrůstají z kmene jsou však tak mohutné, že se s jejich rozměry nemůže měřit běžný strom podobného druhu.

Údržba památného stromu podléhá předepsanému režimu a musí být respek­továno jeho ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 13 metrů. Je jen škoda, že majestátnost tohoto dubu se nemůže projevit v plné míře, neboť je umístěn uprostřed souboru obytných budov. I tak se Dolní Počernice mohou chlubit tou­to přírodní zajímavostí. Návštěvníky městské části můžeme ještě upozornit, že v zámeckém parku lze spatřit několik dubů letních, které se svými parametry k rozměrům tohoto památného stromu přibližují.

DUB LETNÍ (Quercus robur)

Dub letní (křemelák) je pomalu rostoucí strom, dosahující až 40 m výšky. Má širokou, nepravidelnou korunu a silné větve. Kvete v dubnu až květnu. Kvě­ty jsou uspořádány v jehnědu. Plodem jsou žaludy. Dub letní je světlomilná a teplomilná dřevina, která je citlivá k podzimním mrazům. Preferuje humózní a těžší půdy, bohaté na minerály. Roste zejména v lužních lesích a pahorkati­nách. Souvislejší přirozené porosty dubu letního zbývají dosud v Poohří a Polabí a v moravských úvalech. Převážná část porostů dubu letního však byla přemě­něna na zemědělskou půdu. Dub letní je významnou parkovou a sadovou dře­vinou, pěstuje se v několika kultivarech lišících se tvarem koruny nebo tvarem či barvou listů.

Tvrdé a trvanlivé dubové dřevo nachází uplatnění v mnoha oblastech. Dubo­vá kůra se využívá k léčbě kožních onemocnění, v minulosti se také používala v barvířství a k vydělávání kůží. Žaludy jsou důležitou součástí zimní stravy les­ní zvěře. Duby se údajně mohou dožít věku až 1 500 let.

Adresa: 
Památný strom Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 22.1748" N, 14° 34' 39.7164" E
CZ

Mapa naučné stezky