06 - ZÁMECKÝ PARK V DOLNÍCH POČERNICÍCH

Zámecký park o rozloze cca 7ha, je součástí přírodní památky Počernický rybník. Severní část parku lemuje soubor historických budov s čp.1 - zámek, čp.2 - mlýn, čp.3 - pivovar, čp.39 - zámec­ká oranžérie a nejvýznamnější památka v Dolních Počernicích - kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Původní využití parku - bažantnice - se postupem času měnilo dle zásahů a záměrů jednot­livých majitelů zámku. Významné úpravy parku byly provedeny na začátku 19. století, kdy byla v bažantnici vybudována cestní síť. Posledními vlastníky zámeckého areálu byl rod maďarských Dercsenyiů (1857-1923). V roce 1923 přešlo vlastnictví zámeckého areálu na pražskou obec. Ta dala vysázet na terasách a ve vstupní části parku nevhodné jehličnany, které se ve zbytcích dochovaly dodnes. V r. 1987 zpracovali zahradní architekt Drahoslav Šonský a Ing. Jan Ma­yer projektovou dokumentaci obnovy parku a následně došlo k realizaci jejich návrhu. Impuls k úpravám, které probíhaly od r. 1987, měl politický podtext, neboť zámecký park měl být pojme­nován podle tehdy vysoce ceněného zakladatele Dělnické tělovýchovné jednoty Jiřího Františka Chaloupeckého, jehož jméno tehdy neslo 25 ročníků přespolního běhu, konaného z větší části právě v zámeckém parku. V té době byly odstraněny náletové dřeviny a založena nová cestní síť včetně nových mostků a uměleckých prvků. Ty byly dílem tehdy ještě málo známých umělců, z nichž někteří jsou dnes významnými výtvarnými osobnosti, jako např. František Skála.

Přelom tisíciletí a nový pohled na využívání zámeckého parku „donutil“ vedení městské části k zásadnímu kroku. Vzhledem k dosavadním nahodilým úpravám, byla zadána studie „Rehabili­tace zámeckého parku“. Tato studie, vypracovaná Ing. arch. Magdalenou Dandovou, byla pod­nětem pro zahájení projektových prací. Všechny navrhované úpravy byly v následné projektové dokumentaci zapracovávány pod dohledem odboru památkové péče a odboru životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy, dále pak Národního památkového ústavu a dalších institucí, včetně vede­ní městské části Praha Dolní Počernice. V připravovaném projektu šlo zejména o dotvoření stro­mového patra parku, přeměnu cestní sítě dle původního členění z 19. století, včetně osvětlení páteřních cest, nové členění tzv. francouzské části a přemístění venkovního amfiteátru.

Zámecký park v Dolních Počernicích byl hl. m. Prahou vyhlášen jako jeden z mála v Praze parkem II. kategorie. Je v něm evidováno celkem 1 100 stromů, z nich zvláště významný je soubor 27 dubů letních. Stromové patro dále tvoří převážně javor, lípa, jasan, habr, topol, bříza, olše, jírovec, vrba apod. V menší míře jsou zde zastoupeny jehličnany. Nejvyšší stromy dosahují výšky přes 30 metrů a obvody jejich kmenů přesahují 4 metry. Park je rozdělen na francouzskou a anglickou část. V současné době je využíván zejména k rekreaci a k pořádání pravidelných sportovních a kulturních akcí celopražského významu. Park je přístupný nepřetržitě 24 hodin a je pečlivě udržován městskou částí. Jeho provoz se řídí návštěvním řádem, který však bohužel někteří jeho návštěvníci nerespektují. V roce 2004 využila naše městská část možnosti čerpat finanční prostředky ze zdrojů Strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně Jednotného pro­gramového dokumentu pro Cíl 2 a zahájila rehabilitaci zámeckého parku výstavbou přírodního amfiteátru. V roce 2008 byl z větší části revitalizován vodní systém parku. Spolu s nově zrekon­struovaným Velkým počernickým rybníkem tvoří tato přírodní památka ojedinělý celek.

Adresa: 
Zámecký park Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 13.2864" N, 14° 34' 46.8228" E
CZ

Mapa naučné stezky