05 - SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Nová socha svatého Jana Nepomuckého je umístěna u mostu přes Rokytku, kde do roku 1918 stála původní socha tohoto světce v klasickém barokním provedení. Z politických důvo­dů, avšak naštěstí šetrně, byla socha přemístěna k místnímu kostelu, kde stála až do počátku nového tisíciletí. Zub času a působení vandalů však sochu natolik poničil, že byla od kostela odstraněna a umístěna v depositu dolnopočernické radnice. Vedení městské části dlouho usilovalo o její obnovu, avšak nakonec zvítězila myšlenka na zhotovení zcela nové sochy v netra­dičním pojetí. Realizace a financování tohoto uměleckého díla probíhaly ve spolupráci s hlavním městem Prahou.

O vytvoření a umístění sochy v Dolních Počernicích se zasloužili tehdejší radní hl. m. Pra­hy RNDr. Igor Němec spolu se starostou Dolních Počernic Zbyňkem Richterem, kteří se dohodli, že sv. Jan Nepomucký v Dolních Počernicích nebude šestnáctou barokní sochou tohoto světce v Praze, ale že se nové umělecké dílo vymkne tradicím a bude provedeno v moderním pojetí. Autorkou sochy je akademická sochařka Ellen Jilemnická. Dílo je provedeno z božanovského pís­kovce a je sesazeno ze čtyř částí, které stojí na betonovém základě. Slavnostní odhalení sochy se uskutečnilo 24. října 2004 za účasti široké veřejnosti Dolních Počernic, představitelů hl. m. Prahy, Dolních Počernic a dalších osobností kulturního života. Umístění nově pojatéí sochy mělo příznivý ohlas nejen u místních občanů, ale též v uměleckých kruzích.

Co řekli o soše?

Autorka Ellen Jilemnická: Základní kompozice sochy je koncipována jako linie, vznášející se k nebi. Protáhlý tvar znázorňuje pokoru a odevzdání bohu. Sokl je vytvořen jako vodní síla, vlna, která vydává ducha k nebi. Celá plastika je stylizována do základních tvarů a působí tro­chu kubisticky. Kříž je pouze křížem bez Ježíše a ruce, které jej objímají, jsou převedeny až do plochy. Svatozář je pojednána zkoseně, v každém ohnutí je jedna hvězda. Toto střídání modelací sochy by mělo působit tím základním, čím sv. Jan byl, a to je pokora, láska, čest a věrnost. Jak to tvarově vyjádřit a při tom neopomenout figurální pojetí se základními atributy? Tady je moje zpracování z roku 2004.

Docent Jiří T. Kotalík: Svatý Jan Nepomucký Ellen Jilemnické je navýsost současný, odpo­vídá době svého vzniku v branách jedenadvacátého století, ale zároveň svým hmotovým tvaro­váním připomíná slavnou dobu Santiniho barokní gotiky a českou avantgardu, která z ní od ná­stupu kubismu intenzivně čerpala. Schopnost pracovat s monumentálním měřítkem, prostorovou skladbou a promýšlet proporce a tvar soklu i dynamické zasazení komplexního díla do kontextu místa patří k charakteristikám nejenom této práce, ale obecně i sochařského díla Ellen Jilemnic­ké. Městské části Praha - Dolní Počernice patří poděkování za to, že dala příležitost vzniku nové­ho díla a podtrhla tak i význam tradic a místa sochy sv Jana Nepomuckého v rámci obce.

RNDr. Igor Němec: Vznik šestnáctého zpodobení Jana z Nepomuku byl započat poněkud prozaicky v mé kanceláři, kde jsme rokovali o znovuvzkříšení jeho původní barokní podoby s panem starostou Richterem. Vznikl tak nápad vytvořit nové, moderní zpodobení tohoto světce a přispět tak k tradici tohoto kultu i současným pohledem.

Adresa: 
Socha sv. Jana Nepomuckého Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 18.3732" N, 14° 34' 37.8228" E
CZ

Mapa naučné stezky