04 - ROKYTKA

 Rokytka je spolu s Botičem nejvýznamnějším potokem na území hlavního města Prahy. Pramení nad Říčany u obce Tehov v nadmořské výšce 453 m n.m. Délka jejího toku je 36,2 km. Na jejím toku se nachází několik rybníků, z nichž největším a nejznámějším je Velký počernický rybník. Pod jeho hrází je Rokytka větvena do tří vodotečí, protékajících zámeckým parkem, aby pak po jeho opuštění pokračovala, opět spojená, lužní krajinou směrem ke Kyjskému a Hořejší­mu rybníku a dále pak ke svému ústí do Vltavy v místě pod Libeňským zámečkem v nadmořské výšce 182 m n.m. Plocha povodí Rokytky má výměru 140 km2. Těsně před vstupem do katas­trálního území Dolní Počernice je její koryto ještě napájeno Říčanským, Běchovickým a Blatov­ským potokem. Rokytka je v úseku od ústí do 14,9 km (včetně Počernického rybníka) ve správě Odboru ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy, zbylý tok je ve správě Povodí Vltavy.

Od vstupu do Dolních Počernic se Rokytka stává součástí přírodní památky Počernický ryb­ník, nad nímž vytváří několik meandrů a její tok je provázen mnoha bizarními uskupeními stro­mů a keřů. Po opuštění Dolních Počernic přibírá Rokytka ještě Svépravický a Hostavický potok. Její koryto bylo v 70. letech minulého století na mnoha místech zregulováno a napřímeno v be­tonových korytech. Tyto drastické zásahy do jejího toku jsou dnes napravovány a Rokytka se stává opět přírodním tokem s mnoha meandry a je přirozeně zapojována do krajiny. Nejlepším příkladem tohoto druhu je projekt „Revitalizace Rokytky v suchém poldru Čihadla“, který v roce 2008 dokončilo hlavní město Praha za přispění finančních prostředků z Evropské unie, konkrétně v programu JPD2.

Průměrný dlouhodobý průtok vody v Rokytce v Dolních Počernicích je 0,3 m3/s. V době po­vodní se však Rokytka pod Počernickým rybníkem mění v poměrně mohutný tok s propočítaným průtokem stoleté vody 43,5 m3/s. Rokytku lze nazvat fenoménem Dolních Počernic, neboť její okolí se stává pro občany místem procházek, poznávání, dětských her a v některých částech také místem obdivu jejích nevšedních zákoutí.

Již historie hovoří o tom, že si naši prapředkové vyhledávali místo pro svá obydlí v blízkosti Rokytky a nejinak tomu bylo i v Dolních Počernicích. Po celé délce koryta Rokytky můžeme na­lézt a také obdivovat přírodní i stavební památky. Na jejím toku bylo umístěno několik mlýnů, z nichž jmenujme Löwitův mlýn při ústí Rokytky v Libni, Kejřův mlýn v Hloubětíně, Kyjský mlýn, Počernický mlýn a mlýn v Královicích. Pozoruhodnými objekty, které můžeme nalézt v blízkosti toku Rokytky jsou „menhiry“ (vztyčené kameny) a také stará i současná umělecká díla.

V poslední době bohužel však na některých místech Rokytky řídne její břehový porost. Pa­dají staré a statné stromy, které dlouhodobě podemílá voda při zvýšených průtocích v korytě v období dešťů. V budoucnu bude nutné tento porost, ve spolupráci se správci toku, doplnit a udržovat.

Začátkem roku 2008 vyšla půvabná knížka Radomila Hradila s názvem „Rokytka – putování k pramenům“. Kdo z návštěvníků by chtěl Rokytku a její okolí poznat blíže po celém jejím toku, najde v této knížce spoustu zajímvých informací.

Adresa: 
Rokytka Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 36.4128" N, 14° 34' 9.588" E
CZ

Mapa naučné stezky