03 - POČERNICKÝ HŘBITOV

Dolnopočernický hřbitov je situován na velmi pěkném místě v blízkosti říčky Rokytky a přírodní rezervace „V Pískovně“. Oplývá velkým množstvím vzrostlé zeleně a je městskou částí pravidelně a pečlivě udržován. Pro svoji polohu a vzhled se stal oblastí zájmu i mimopočernic­kých občanů, kteří by rádi umístili pozůstatky svých blízkých, ať už v rodinných hrobkách, na rozptylové loučce či v kolumbáriích. Městská část iniciovala rozšíření hřbitova směrem k bývalé pískovně. Součástí rozšíření hřbitova je zděné oplocení s vchodovými a vjezdovými vraty, hos­podářské zázemí, nové kolumbárium, terénní úpravy, úpravy zeleně, vybudování cestní sítě se schodišti a opěrnými zídkami, malý vodopád s jezírkem a nakonec obřadní síň pro smuteční akty. Nový hřbitov je propojen s jeho starou částí a po dokončení se stane dalším místem, kterým se Dolní Počernice budou moci chlubit.

Původně se v Dolních Počernicích pohřbívalo na malém hřbitůvku u kostela, ale po jose­fínském nařízení o přeložení hřbitovů mimo zástavbu obcí se začalo od roku 1786 pohřbívat na pozemku za tehdejšími Dolními Počernicemi. Jeho rozloha v mírně svažitém terénu je asi 0,5 hektaru a později pozemek obci věnoval majitel panství baron Derczenyi.

Vchod do hřbitova zdobí kovová vrata s mohutnými sloupy, na konci centrální cesty naproti vchodu je umístěn pískovcový podstavec s křížem, který byl restaurován v roce 2005. Nejvý­znamnější hrobkou na místním hřbitově je hrobka rodiny Derczenyiů, posledních vlastníků dolno­počernického zámku, která je umístěna v jeho jižní části přímo proti hlavnímu vchodu. V klidném prostředí hřbitova nalezneme honosné hrobky, ale i hroby zcela zapomenuté a neudržované. Těch je naštěstí minimálně, neboť většina pozůstalých hroby svých rodin v průběhu celého roku udržuje. Na epitafech můžeme číst jména významných počernických rodů a jejich příslušníků, ale i rodin a osob neznámých, které si v posledním období zvolily dolnopočernický hřbitov jako místo odpočinku svých blízkých. Při procházce se nestačíme divit, kolik z našich spoluobčanů a blízkých již není mezi námi. Epitafy nám oživují jejich jména i profese – učitelé, ředitelé, lékaři, statkáři, sládci, inženýři, starostové, lesní, strážmistři, drobní řemeslníci či významní podnikate­lé. Bohužel si připomeneme i jména tragicky zemřelých počernických občanů mladého i staršího věku.

V centrální části hřbitova nalezneme hrobku padlých ve 2. světové válce a také samostatný hrob ruského vojáka Ivana Bakurina, který u nás padl v květnu 1945 a po kterém je pojmeno­vána ulice, vedoucí ke hřbitovu. Z významných občanů si připomínáme řídícího učitele Aloise Brabce, starosty obce Václava Rybu, Antonína Komendu, Jana Bílka, celou rodinu Derczenyiů, zakladatele a prvního starostu Sokola Václava Baťka, světového rekordmana a stříbrného olym­pijského medailistu ve sportovní chůzi Josefa Doležala, ministerského radu Josefa Vencla a mno­ho dalších významných osobností, jejichž jména jsou skryta pod názvy svých rodin.

Při zastavení na počernickém hřbitově připomeneme návštěvníkům naučné stezky, že neda­leko v centru obce, před budovou úřadu městské části stojí pomník na památku občanům Dol­ních Počernic, padlých v první světové válce. Pomník byl navržen arch. Antonínem Cechnerem a o jeho vybudování se velkou měrou zasloužili místní sokolové.

Adresa: 
Počernický hřbitov Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 26.8944" N, 14° 34' 33.8448" E
CZ

Mapa naučné stezky