02 - REKULTIVOVANÁ SKLÁDKA

Nacházíme se v místech, která byla v minulosti součástí bývalé pískovny. Pískové podloží se nachází v blízkosti říčky Rokytky, která Dolními Počernicemi protéká. Důkazem toho jsou výko­py při stavebních pracech, které jsou v současné době prováděny právě v okolí Rokytky. Těžba písku zde byla ukončena v padesátých letech dvacátého století. Pamětníci si jistě vzpomenou na volská spřežení, která tahala vozy naložené pískem pro počernické i cizí stavebníky. Západní část pískovny byla již v minulosti zatopena a zátopa se později rozšířila i do její východní části. Pískovna se po celá desetiletí stávala místem klukovských her, protože krajina, při troše před­stavivosti, připomínala divoký západ.

Ještě v šedesátých letech minulého století se v těchto místech nacházelo zahradnictví, které provozoval pan Movčan. Později byla i jeho činnost ukončena a po odtěženém písku zde zůstalo údolí, které svádělo k černému skládkování. Toto předurčení se poměrně brzy naplnilo. Nutno podotknout, že to zprvu byla skládka legální. Dnes není jasné, kdo dal do této lokality povolení ke skládkování, ale jisté je, že pod stávající parkovou úpravou jsou ukryty zbytky domů ze sta­rého Žižkova, které se sem navážely. Opravdu neutěšený byl pohled na stavební suť, domovní odpad, staré dřevo, železo a vlastně na vše, co k demolici starých domů patří. To vše se sypalo ze svahu po několik let. Zajímavé bylo, že mezi odpadem bylo možno nalézt nejrostodivnější věci, které opět skončily znovu v mnohých domácnostech. Počátkem devadesátých let minulého století tento prostor využívala MČ Dolní Počernice k mezideponiím zeminy a stavebního materi­álu při stavbě inženýrských sítí, zejména kanalizace. Přestože skládka byla uzavřena závorou a vedení městské části nechalo několikrát skládku urovnat, černé skládkování pokračovalo dále.

V roce 2005 inicioval starosta městské části Zbyněk Richter radikální řešení na odstranění neudržitelné skládky. Po projednání situace na Magistrátu hlavního města Prahy byl vypracován projekt a následně podána žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie ve 3. výzvě programu JPD pro Cíl 2 – Praha. Skládka tak byla v rekordně krátké době přeměněna na parkovou plochu. Hlavním cílem projektu bylo zlepšit kvalitu životního prostředí a odstranění ekologické zátěže, která se nacházela v bezprostřední blízkosti přírodní rezervace V Pískovně, která je nejvýznamnější ornitologickou lokalitou v Praze. Dalším cílem projektu byla ochrana mokřadních společenstev a údolních luk v povodí Rokytky.

Navržené řešení bylo inspirováno stavem před uložením skládky, kdy mělo řešené území výrazný reliéf jakýchsi písečných dun. Krajinářská úprava vytvořila nárazovou zónu mezi pláno­vaným rekreačním parkem „U Čeňku“ a vlastní přírodní rezervací. Nosným motivem nové parko­vé plochy jsou již zmíněné duny. Na západním svahu je zachován terén, spadající dolů k pastvi­ně a nivě Rokytky a na východní straně ke stávající louce a stezce pro koně. Na celé ploše byla obnovena přirozená vegetace a tím se zabránilo osídlení prostoru introdukovanými agresivními rostlinami. Došlo zde k výsadbě 310 nových stromů (dub, buk, lípa, javor) a 850 keřů. Tím se zvýšila rozloha sídelní vegetace, která převezme funkci prachového filtru a protihlukové bariéry. Vytvořením parku na místě skládky byla tato významná přírodní lokalita zachráněna. Celkové finanční výdaje projektu činily 8,8 mil. Kč, z toho bylo 50% hrazeno EU. Investorem stavby bylo hl. m. Praha, projektant – společnost Gabriel s.r.o., dodavatel stavby – společnost Gabriel s.r.o.

Adresa: 
Rekultivovaná skládka Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 39.6816" N, 14° 34' 26.1192" E
CZ

Mapa naučné stezky