01 - PŘÍRODNÍ REZERVACE V PÍSKOVNĚ

V severozápadní části Dolních Počernic, na hranici s městskou částí Praha 14, v klínu Rokytkya Svépravického potoka se nachází přírodní rezervace V Pískovně. Již samotný název napovídá, že se v těchto místech v nedávné minulosti těžil písek. Důkazem toho jsou vzpomínky dolnopočernických občanů, kterým je dnes padesát a více let a fotografie, které se naštěstí dochovaly ze čtyřicátých let minulého století, kdy dopravu písku zajišťovala ještě volská a koňská spřežení. 

Ještě počátkem 60. let pamatujeme v těsné blízkosti pískovny zahradnictví pana Movčana. V té době také skončila těžba písku a pískovna, která byla též místem klukovských her, byla celá zatopena. Po té nastal nový život. Našlo zde hnízdiště a letovou zastávku mnoho druhů ptactva - moudivláček lužní, kachna divoká, lyska černá, potápka roháč, slípka zelenonohá, volavka popelavá, rákosník zpěvný, rákosník obecný, moták pochop, kulík říční, strnad rákosní. Bohužel hnízdění ledňáčka říčního narušili místní rybáři. Savci jsou zde zastoupeni ondatrou pižmovou a myškou drobnou.

V zatopené pískovně převládají mokřadní druhy rostlin - kosatec žlutý, žluťucha lesklá, kakost měkký, ostřice pašáchor, ostřice řízná, tužebník jilmový, šťovík přímořský, orobinec širolistý, sítina rozkladitá, dvojzubec trojdílný. Ostrůvek lužního lesa je tvořen olší lepkavou, vrbou bílou a vrbou křehkou. Výčet druhů ptactva, rostlin a živočichů by měl zbystřit naši pozornost a naučit se chovat k přírodní rezervaci lidsky a s vědomím nenahraditelných jedinečností, které se vyskytují v podobných formách po celém území hlavního města Prahy. Bohužel v 70. letech minulého století se stala z původní rokle pískovny, právě v místech bývalého zahradnictví, skládka odpadu, na kterou byl tenkrát vyvážen inertní materiál z demolice starých domů na Žižkově. Skládka byla založena v těsné blízkosti dnešní přírodní rezervace, avšak v roce 2006 byla celkově zrekultivována a přeměněna na parkovou plochu.

Bohužel v těsné blízkosti přírodní rezervace jsou situovány zahrádkářské kolonie a kiosek s občerstvením, které svým provozem toto klidné místo negativně ovlivňují. V současné době je zatopená pískovna využívána ke sportovnímu rybolovu. Rybáři, spolu se zahrádkáři, si mohou sáhnout do svědomí, kdo z nich je původcem hromad odpadků, které se na březích jezera objevují.

V budoucnu se přírodní rezervace stane součástí rozsáhlého přírodního parku „Na Čeňku“, jehož projekt je již zpracován. V současnosti došlo i k revitalizaci velké černé skládky, která přímo s rezervací sousedila. Skládka byla přeměněna na parkovou plochu za podpory strukturálních fondů EU a vhodně dotváří kolorit této velmi zajímavé lokality.

Adresa: 
Přírodní rezervace v psíkovně Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 32.8416" N, 14° 34' 25.194" E
CZ

Mapa naučné stezky