Jednací řád výborů

Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice(dále jen „výbor“)

 

čl.1

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů, není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé výbory stanoveno jinak.

čl. 2

 1. Výbory zřizuje Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice (dále jen „Zastupitelstvo“) jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti.

 2. Zastupitelstvo na návrh Rady MČ Praha-Dolní Počernice (dále jen „Rada“) volí předsedu výboru z řad členů Zastupitelstva, členy výboru z řad členů Zastupitelstva a občanů a tajemníka výboru z řad zaměstnanců Úřada MČ Praha-Dolní Počernice. Počet členů výborů určuje Zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý.

 3. Výbor plní úkoly stanovené tímto jednacím řádem nebo úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo nebo Rada. Rada může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem a Zastupitelstvem.

 4. Výbory ze své činnosti odpovídají Zastupitelstvu; Radě odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti.

 5. Výbory spolupracují s Radou.

 6. Výbory předkládají pololetně Zastupitelstvu zprávu o své činnosti.

čl. 3

 1. Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda, místopředseda nebo jimi pověřený člen výboru (dále jen „předsedající“).

 2. Výbory se scházejí podle potřeby.

 3. Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů pořadu. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.

čl. 4

 1. Jednání výboru se mohou zúčastnit členové Zastupitelstva, kteří nejsou jeho členy. Tito členové Zastupitelstva mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají.

 2. Výbory mohou přizvat na jednání výrobu ředitele organizací a vedoucí zařízení založených a zřízených MČ Praha-Dolní Počernice (dále jen MČ) a tajemníka Úřadu MČ .

 3. Jednání výboru se mohou zúčastnit i další osoby. Tyto osoby nemohou zasahovat do jednání výboru, nejsou-li k tomuto vyzváni předsedajícím.

 4. Jednání výboru nebo jeho část může výbor prohlásit za neveřejné.

čl. 5

 1. K otázkám projednávaným výborem přijímá výbor stanoviska jako podklad pro jednání Zastupitelstva, a to formou usnesení.

 2. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.

 3. Usnesení výborů vyhotovuje tajemník výboru písemně a podepisuje je předseda výboru.

čl. 6

O jednáních výboru se sepisuje zápis, který podepisuje předseda výboru, tajemník a určený ověřovatel. Zápis, jehož součástí je prezenční listina, předkládá tajemník výboru sekretariátu starosty do 7 dnů od jednání výboru.

čl. 7

 1. Finanční výbor:

 1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ.

 2. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo.

 1. Kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ provádí finanční výbor v rozsahu plánu kontrol, schváleného jedenkrát ročně Zastupitelstvem. Provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ nad rámec schváleného plánu může finančnímu výboru uložit jako úkol Rada.

 2. Členy finančního výboru nemohou být starosta MČ, zástupce starosty MČ, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ.

čl. 8

 1. Kontrolní výbor:

 1. kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady.

 2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem MČ na úseku samostatné působnosti.

 3. plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo.

 1. Kontrolu podle odstavce 1 provádí kontrolní výbor v rozsahu plánu kontrol schváleného jedenkrát ročně Zastupitelstvem. Provedení kontroly nad rámec schváleného plánu může kontrolnímu výboru uložit jako úkol Rada.

 2. Členy kontrolního výboru nemohou být starosta MČ, zástupce starosty, tajemník MČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ.

čl. 9

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 20.1.2001