Plán zlepšování

 

Zdravá MČ Praha - Dolní Počernice

Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2015

Udržení kategorie D v období 2015

 


2 diskusní akce


1. Setkání na téma životní prostředí a udržitelný rozvoj

Téma diskuse: Revitalizace zámeckého parku - úpravy veřejných prostranství
Termín: jaro 2015

2. Setkání nad tématem Čistota a úklid městské části

Téma diskuse:
1. Pořádek a čistota – průběžné hodnocení provozu samosběrného vozu v MČ Praha –Dolní Počernice
2. Projektové záměry v oblasti městské zeleně
Termín: podzim 2015
 


Akce se zapojením zástupců občanského a podnikatelského sektoru do aktivit MA21


1. Masopust

Podnikatelé:
Většina místních podnikatelů – poskytnutí prostor pro masopustní veselici, zajištění občerstvení, sponzorské dary pro obec na pořádání kulturních akcí, dárky a sladkosti pro děti
Zástupci občanského sektoru:
- Počin, o.s., Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru
- nestátní neziskové organizace (ZŠ, MŠ, DD, MŠ Orangery)
- veřejnost
Termín: únor 2015

2. Velikonoční setkání, zapojení a podpora kulturních akcí

Podnikatelé:
Český statek, spol. s r.o., Počernický pivovar s.r.o. - poskytnutí prostor pro výstavu, zajištění občerstvení, prostory pro prezentace místních podnikatelů, dárky pro děti
Zástupci občanského sektoru:
- Počin, o.s.
- nestátní neziskové organizace (ZŠ, MŠ)
- veřejnost
Termín: jaro 2015

3. Svátek sousedů a setkání u kulatého stolu (Metropolitní plán)

Podnikatelé:
- Český statek, spol. s r.o. – příprava občerstvení, výzdoba,
- Kapela Tomášové – ozvučení, hudební produkce
Zástupci občanského sektoru:
- nestátní neziskové organizace (ZŠ, MŠ, Orangery)
- veřejnost
Téma setkání u kulatého stolu:
Seznámení občanů s průběžným postupem příprav nového územního plánu (Metropolitního plánu hl. m. Prahy) a jeho dopadu na území MČ – jedná se o dlouhodobý proces.
Termín: květen 2015

4. Vánoce

Podnikatelé:
Panský dvůr s.r.o., Svornost s.r.o., drobní podnikatelé – poskytnutí prostor pro vánoční nadílku a tvůrčí dílny, zajištění občerstvení, sponzorské dary pro obec na pořádání kulturních akcí, dárky a sladkosti pro děti
Zástupci občanského sektoru:
- Počin, o.s., společenství Molechet, o.s. Veselý čertík
- nestátní neziskové organizace (ZŠ, MŠ, DD, MŠ Orangery)
- veřejnost
Termín: prosinec 2015
 


Aktualizace webových stránek městské části Praha – Dolní Počernice


Zveřejňování článků, které se týkají akcí pořádaných komunitním způsobem v rámci MA21 v Dolnopočernickém zpravodaji a dalších informačních médiích


 

Udržení kategorie C v období 2015
 


Osvětová kampaň


1. Den Země (duben)

A) Výchovně vzdělávací akce, zaměřená na ochranu přírody a zelených ploch v hlavním městě – Revitalizace zásadních zelených ploch v městské části – způsoby revitalizace, následné péče apod. pro 2. stupeň základní školy, termín duben 2015
Zaměření: Využívání dotačních titulů – Revitalizace zámeckého parku, Naučná geologická stezka, 
Rekreační park U Čeňku, grantový systém hl. m. Prahy, Revitalizace vodních toků.
Spolupráce: OOP MHMP, vybraná společnost, která bude provádět realizační práce, ZŠ
Farmářské trhy: společné setkání NNO, spolků, podnikatelů a veřejnosti
Termín: červen 2015

B) Úklid okolí Počernického rybníka

Zaměření: výchova žáků základní školy a mateřské školy a veřejnosti ke vztahu k přírodě
Termín: duben 2015

2. Dny bez úrazů

Téma: Prevence jak předcházet úrazům
Určeno pro: veřejnost, mateřské školy, 1. stupeň ZŠ
Partneři: lékaři, policie, hasiči
Termín: červen 2015
 

3. Den země, Den zdraví

Výchovně vzdělávací akce: Výlov velkého Počernického rybníka

Zaměření: vypěstování vztahu k přírodě, ochraně vod, k životnímu prostředí, zdravotní prevence pro ZŠ, MŠ a širokou veřejnost
Partneři: Lesy hl. m. Prahy, Český rybářský svaz, Vodní záchranná služba
Termín: 2015 - v závislosti na výlovu rybníka
 


Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce


Fórum nad 10 problémy minulými a budoucími – příprava akčního plánu na období 2016
Termín: květen 2015


Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy


Finanční podpora výše uvedených akcí a dalších kulturních akcí (forma finanční podpory, zvýhodněného pronájmu prostor ve vlastnictví městské části, dary apod.)


Hodnocení procesu MA21


Zpracování dokumentu – Naplnění akčního plánu pro rok 2015 a vypracování nového akčního plánu pro rok 2016