Stavební akce

 1. Realizace památníku Milénia na Českobrodské ul.
  Akce byla ukončena včetně slavnostního odhalení v r. 2000.
 2. Výstavba sportovního areálu v ZŠ Národních hrdinů 70
  Akce byla ukončena v r. 2001 včetně umělého osvětlení.
 3. Výstavba veřejného sportoviště Svatoňovická
  Akce byla ukončena v r. 2002.
 4. Rekonstrukce novogotické fasády mlýna čp. 2
  Tato akce byla ukončena v r. 2006.
 5. Informační centrum
  Tato akce byla ukončena v r. 2007 v programu JPD2.
 6. MŠ Duha - modernizace kuchyně
  Tato akce byla ukončena v r. 2006.
 7. Rekonstrukce komplexu budov čp. 5 a 6 (pošta, knihovna)
  Tato akce byla ukončena v r. 2007.
 8. Odstranění ekologické zátěže na levém břehu Velkého počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2004.
 9. Výstavba cyklistické stezky podél Počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2007.
 10. Revitalizace vodotečí v zámeckém parku včetně výsadeb vodomilných rostlin
  Tato akce byla ukončena v r. 2008.
 11. Rekonstrukce kuchyně v Základní škole Národních hrdinů
  Tato akce byla ukončena v r. 2009.
 12. Rekonstrukce hřbitova (cestní síť rozptylová loučka, kolumbárium, centrální kříž)
  Akce byla realizována průběžně, byla ukončena v r. 2004.
 13. Rozšíření hřbitova - kolumbárium, obřadní síň, plačící skála
  Tato akce byl ukončena v I. pol. 2010.
 14. Realizace pomníku Obětem II. světové války v Dolních Počernicích
  Akce byla ukončena, pomník byl slavnostně odhalen 8.5.2010.
 15. Realizace moderní sochy sv. Jana Nepomuckého
  Akce byla ukončena v r. 2006, slavnostní odhalení proběhlo 26.10.2006.
 16. Realizace naučné stezky Dolní Počernice
  Akce byla ukončena v r. 2008.
 17. Rekonstrukce nádvoří mlýna čp. 2 a pivovaru čp. 3
  Akce byla ukončena vydlážděním nádvoří ze žulových kostek v r. 2010.
 18. Modernizace ZŠ Národních hrdinů 70
  Akce byla ukončena, ve výhledu lze uvažovat s jejím pokračování.
 19. Obnova barokní sochy sv. Jana Nepomuckého
  Akce je ukončena, socha slavnostně odhalena dne 25.10.2010, vysvěcena arcibiskupem pražským Dominikem Dukou dne 11.6.2011.
 20. Nový reliéf Mistra Jana Husa
  Akce je ukončena, nový reliéf byl slavnostně odhalen 1.9.2011 na místě původního reliéfu v areálu základní školy u příležitosti zahájení školního roku 2011-2012.
 21. Centrum environmentálního vzdělávání - nerealizováno
  Tato akce nebyla z důvodu nedostatku finančních prostředků realizována. Areál mlýna a pivovaru byl MČ pronajat soukromému subjektu. V současné době je využíván ke gastronomickým, kulturním, společenským a sportovním účelům a je průběžně rekonstruován.
  O ukončení akce bylo rozhodnuto v r. 2012.
 22. Rozšíření sítě cyklostezek - MČ, HMP
  Akce je ukončena, další cyklostezky budou realizovány v rámci projektu jiných investorů.
 23. Nákup objektu čp. 366
  Nákup objektu byl uskutečněn v r. 2012.
 24. Rekonstrukce bytových domů čp. 68 a 393
  Jednalo se o záměr rekonstrukce dvou bytových domů v majetku MČ včetně půdních vestaveb. Tato akce se změnila rozhodnutím ZMČ na prodej výše uvedených nemovitostí. V současné době je již prodej uskutečněn, akce byla v r. 2013 ukončena.
 25. Nástavba jedné třídy na 1. pavilonu MŠ Duha
  Akce byla ukončena v lednu r. 2000.
 26. Nástavba jedné třídy na 2. pavilonu MŠ Duha
  Akce byla ukončena v r. 2006.
 27. Vybudování Zdravotního centra v hospodářské části MŠ DUHA
  Akce byla ukončena.
 28. Výstavba dětského hřiště u Rokytky
  Akce byla ukončena v r. 2010.
 29. Rekonstrukce kanalizace v ul. V Pařezinách a Národních hrdinů
  Jedná se odstranění následků povodně v r. 2013.
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 30. Rekonstrukce části dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 31. Navýšení levého břehu Rokytky v zámeckém parku
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 32. Obnova zděného oplocení zámeckého parku
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 33. Nákup samosběrného vozu
  MČ získala na tuto akci cca 2 mil. Kč z OPŽP. Podíl spolufinancování pro MČ činil 10% z celkové ceny stroje. Stroj byl uveden do provozu v září 2014.
 34. Rekonstrukce objektu čp. 11
  Akce byla ukončena v září 2014, objekt slouží k výchovně vzdělávacím účelům.
 35. Rekonstrukce vodotečí v zámeckém parku
  Akce byla ukončena v r. 2015 v rámci revitalizace zámeckého parku.
 36. Geologická zahrada
  Tato akce byla realizována z grantového systému MHMP pro oblast životního prostředí v r. 2013. Expozice zahrnuje 12 ks vzorků hornin z hl. m. Prahy a blízkého okolí v podobě velkých kamenů včetně odborných popisek formou naučné stezky a je umístěna na nově realizované parkové ploše mezi počernickým hřbitovem a PR V Pískovně. MČ uvažuje o realizaci II. etapy geologické zahrady.
 37. Rekonstrukce objektu čp. 284 - Svornost, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci ukončila spol. Svornost s.r.o. na své náklady v r. 1992 s využitím pro gastronomii, ubytování, kulturní společenské akce.
 38. Rekonstrukce čp. 7 - Penzion Český statek, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci provedla na své náklady v r. 1993 spol. Český statek s využitím pro gastronomii, ubytování, kulturní a společenské akce.
 39. Rekonstrukce čp. 24 - BeA, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci provádí průběžně na své náklady spol. BeA s využitím pro sídlo firmy, která se zabývá obchodem s nářadím a spojovacím materiálem.
 40. Jezdecký klub Počin
  Pozemek je v majetku MČ, dlouhodobě pronajato, JK Počin vybudován na vlastní náklady pro chov huculských koní za účelem práce s mládeží a hipoterapie.
 41. Jezdecký oddíl Vavroušek
  Pozemek je v majetku MČ, dlouhodobě pronajato, areál je vybudován na náklady JO za účelem práce s mládeží a chovu parkurových a dostihových koní.
 42. Rekonstrukce objektu 312 - Fresco gusto, dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, rekonstrukci provedla na své náklady spol. Fresco gusto v r. 2012 s využitím provozu kavárny, cukrárny a pekárny.
 43. Rekonstrukce areálu mlýna čp. 2 - dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, v rámci revitalizace zámeckého areálu byla na náklady spol. Počernický pivovar zrekonstruována hlavní budova mlýna v r. 2013 s gastronomickým využitím a hospodářská budova mlýna v r. 2014 s využitím relaxačního centra.
 1. Odbahnění Velkého počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2 hl. m. Prahou v rámci stavby Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka.
 2. Revitalizace rybníku Martiňák
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 3. Likvidace skládky u expresního okruhu
  Tato skládka byla zlikvidována v rámci odbahnění Počernického rybníka v r. 2006.
 4. Rekultivace skládky, lokalita „ V Pískovně“
  Tato akce byla ukončena v r. 2007 v programu JPD2 hl. m. Prahou.
 5. Rekonstrukce Velkého počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2 hl. m. Prahou.
 6. Rekonstrukce čp. 10 (úřad MČ, bytový dům)
  Akce byla ukončena v r. 2002.
 7. Zelený ochranný pás proti spalovně TKO
  Tato akce byla dokončena v r. 2009, zbývá provést pouze lokální výsadby zeleně.
 8. Výstavba cyklistické stezky od ul. Národních hrdinů k hájovně
  Tato akce byla ukončena v r. 2008.
 9. Rozšíření sítě cyklostezek
  Akce je ukončena, další cyklostezky budou realizovány v rámci projektu jiných investorů.
 10. Rekonstrukce a odbahnění PR V Pískovně
  Akce byla ukončena v r. 2010.
 11. Revitalizace Hostavického potoka
  Akce byla ukončena v r. 2015.
 12. Revitalizace Svépravického potoka
  Akce byla ukončena v r. 2015.
 13. Kruhový objezd
  Tato akce byla ukončena v září r. 2015. Jednalo se o realizaci minikruhového objezdu na křižovatce ulic Národních hrdinů a Nad Rybníkem. Účelem této akce bylo zvýšit bezpečnost silničního provozu v okolí základní školy. Akci realizovala Technická správa komunikací v programu BESIP. Akce byla ukončena v r. 2015.
 14. Výsadba lesoparku „Vinice“
  Akce byla  ukončena v r. 2010.
 15. Výsadby zeleného pásu podél Hostavického potoka a Štěrboholské radiály
  Akce byla prováděna v průběhu let 2001 - 2014. Je ukončena.

 

 1. MŠ Duha - rozšíření
  Jedná se o rozšíření MŠ o další pavilon ve směru k Rudníkovské ulici. Došlo ke kolaudaci pavilonu MŠ, který obsahuje 2 nové třídy s potřebným zázemím a dále došlo i k posílení kapacity kuchyně a parkovacích míst v okolí MŠ. Pro šk. r. 2018/19 je předpoklad zahájení provozu těchto nových prostor. Akce byla financována HMP a zhotovitelem byla PP 53 a.s..
   
 2. Rekonstrukce stromového patra v MČ Praha Dolní Počernice
  Tato akce trvá, každoročně jsou prováděny úpravy korun stromů. MČ zajistila v I. pol. r. 2010 studii regenerace zeleně a dendrologické posouzení stromového patra v Dolních Počernicích v rámci „Revolvingového fondu MŽP“. Tento dokument je významným podkladem pro realizaci této akce. V r. 2013 byly provedeny úpravy na cca 500 stromů v MČ v rámci grantového systému hl. m. Prahy.
   
 3. Rehabilitace zámeckého parku
  V r. 2009 byl vybudován nový vstup do zámeckého parku z ulice Ke Hrázi. V r. 2010 byly zrekonstruovány dva mostky a část cestní sítě. V září r. 2015 byla zrevitalizována podstatná část zámeckého parku včetně bývalé štěpnice. V r. 2016 se připravuje odstranění plechového skladu z prostoru bývalé štěpnice a budou též probíhat přípravy na rehabilitaci zbylé, tzv. francouzské části zámeckého parku, kterou bude dotvořena historická část Dolních Počernic.
  V současné době je dokončena II. etapa. Dnes je zajišťováno výběrové řízení na realizaci II. etapy výstavby zám. parku, která by měla dokončit úpravy celého areálu. S ohledem na rozsáhlost financí je požádáno o podporu HMP a předppokládá se její postupná realizace v návaznosti na zajištění těchto fin.prostředků.
   
 4. Rekonstrukce hájovny čp. 45
  Tato akce probíhá, v r. 2009 byl zrekonstruován hospodářský objekt hájovny a část oplocení areálu, na podzim r. 2015 byla dokončena oprava oplocení areálu hájovny, připravuje se rekonstrukce hl. budovy hájovny.
  Stavba je nyní pozastavena z důvodu nedostatku finančních prostředků.
   
 5. Rekonstrukce a doplnění herních prvků
  Tuto akci lze považovat za průběžnou. V r. 2011 byla instalována v prostoru u čp. 26 u Rokytky lanová věž a další herní prvky, které mají u veřejnosti velice kladnou odezvu. V r. 2013 byly spol. Počernický pivovar s.r.o. nainstalovány herní prvky v těsné blízkosti přírodního amfiteátru v zámeckém parku. Financování dalších herních prvků se přepokládá z grantového systému hl. m. Prahy nebo v rámci realizace investičních záměrů na bytovou výstavbu.
   
 6. Modernizace ZŠ Národních hrdinů 70
  Během posledních let bylo zrekonstruováno osvětlení a podlaha tělocvičny, byl zrekonstruován vstupní prostor do nové budovy ZŠ včetně nátěrů dřevěného obložení budovy, byla provedena celková rekonstrukce 6 učeben ve staré budově ZŠ, rekonstrukce elektroinstalace, topného systému a odpadního potrubí, nádvoří ZŠ, pergoly třídy v přírodě, šatnových prostor a sociálního zázemí (včetně zařizovacích předmětů) a byl proveden nákup tří interaktivních tabulí za účelem zkvalitnění výuky žáků ZŠ. V r. 2013 se uskutečnila rekonstrukce vzduchotechnického zařízení školní kuchyně. Z grantového systému MHP byly provedeny úpravy zeleně při vstupu do obou traktů školy. Vzhledem k dalším potřebám zvýšení kvality výuky lze předpokládat výhledově pokračování modernizace ZŠ dílčími úpravami zařízení ZŠ.
   
 7. Rekonstrukce hlavní části bývalého pivovaru čp.3 - dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, v rámci revitalizace zámeckého areálu probíhá na náklady spol. Počernický pivovar rekonstrukce zbylé části čp. 3 se záměrem využití na obnovení varny piva, s provozem pivnice a doprovodných gastronomických aktivit se zapojením tzv. ledových sklepů. V dalších částech budovy bude umístěno administrativní zázemí provozu a provozu údržby areálu. Východní část budovy bude sloužit jako fitnees a centrum zdravé výživy.
 1. Výstavba nové základní školy
  Akce byla rozhodnutím ZMČ delimitována na OMI MHMP. Její zahájení je odvislé od finanční podpory hl. m. Prahy.
   
 2. Odstranění nedostatků, zjištěných energetickými audity na objektech MČ
  Jedná se o:
  - Základní škola Národních hrdinů 70
  - Mateřská škola Duha, Svatoňovická 584.
  Obě akce budou provedeny v rámci rozšíření obou školských zařízení.
   
 3. Realizace náměstí v historickém jádru Dolních Počernic
  Jedná se o dotvoření prostoru v okolí budovy ÚMČ Praha - Dolní Počernice do podoby náměstíčka, které bude sloužit jako potkávací a shromažďovací prostor a odpočinková zóna. V r. 2014 byla ukončena rekonstrukce objektu čp. 11 včetně jeho okolí. Zbývá pouze dotvořit okolí objektu vhodným mobiliářem a uměleckými díly. Dále je k dotvoření centra nutno provést rekonstrukci objektů čp. 366, 25 a 26 a francouzskou část zámeckého parku.
   
 4. Využití objektů čp. 26 (Počin) a 366
  Objekt čp. 26 využívá v současné době o.s. Počin ke klubové činnosti. V budoucnu je nutno zabývat se neutěšeným stavem objektu čp. 26 a jeho stávajícím využívání. Dále je nutno zabývat se využitím ideální poloviny čp. 366 včetně jeho rekonstrukce, která zajistí dotvoření historického jádra Dolních Počernic.
   
 5. Přemístění Mariánského sloupu - kulturní památka
  Tato akce se uskuteční v průběhu roku 2016, sloup bude přemístěn z Podkrkonošské ul. do prostoru v okolí čp. 11 a dotvoří tak historické jádro Dolních Počernic.
   
 6. Rekonstrukce a dostavba objektu čp. 25 v ul. Nad Rokytkou
  V r. 2015 tento odkoupila za účelem dotvoření historického jádra Dolních Počernic se záměrem na jeho rekonstrukci a následné využití jako zázemí pro údržbu majetku MČ. V loňském roce došlo k dostavbě a kolaudaci garáže, která je využívaná jako zázemí údržby MČ. MČ má zajištěno územní a stavební rozhodnutí na úpravy objektu, kde má vzniknout zázemí údržby je podán grant na financování tohoto záměru u HMP a následně bude přistoupeno k realizaci rekonstrukce.
 1. Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – JPD 2
  Akce byla  ukončena v r. 2006.
 2. Společné kulturní centrum MČ Praha-Dolní Počernice a Praha 14 – JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2007.
 3. Informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem – JPD2
  Akce byla ukončena v r. 2007.
 4. Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území – JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2008.
 5. Revitalizace historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích - OPPK
  Akce byla ukončena k 30.9.2016.
 6. Kompletní rekonstrukce a vybavení volnočasového zařízení „Orangery“, Národních hrdinů 39 – OPPK
  Objekt zámecké oranžérie je majetkem MČ, dlouhodobě pronajat. Akce byla ukončena v r. 2009 celkovou rekonstrukcí objektu zámecké oranžerie s využitím školského a vzdělávacího zařízení, investorem byla spol. Orangery s.r.o..
 1. Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka - JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2006.
 2. Rekultivace skládky - lokalita V Pískovně - JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2007.
 3. Revitalizace Hostavického potoka - OPPK
  Akce byla ukončena k 30.9.2015.
 4. Revitalizace Svépravického potoka - OPPK
  Akce byla ukončena 30.9.2015.
 5. Rekreační park U Čeňku - OPPK
  První etapa (pouze část) tohoto rozsáhlého projektu byla ukončena v závěru roku 2015. Předpokládá se pokračování této akce dokončením I. etapy a III. etapou.
 1. Revolvingový fond MŽP
  V rámci tohoto fondu vypracovala v r. 2010 MČ svůj Strategický plán rozvoje, Studii regenerace zeleně, umístila 19 odpadkových košů a košů na psí exkrementy, 6 cyklistických stojanů, vysadila 27 stromů, v MŠ Orangery bylo osazeno rozárium a ZŠ byla vybavena materiálem na výtvarnou výchovu.
 2. Snižování spotřeby energie v objektu MČ čp. 284, hotel Svornost, Praha-Dolní Počernice
  Akce byla ukončena k 30.11.2015.
 3. Nákup samosběrného vozu
  MČ získala na tuto akci cca 2 mil. Kč z OPŽP. Podíl spolufinancování pro MČ činil 10%. Samosběrný vůz je v provozu od r. 2014.

TV Dolní Počernice - rekonstrukce komunikací, stavba 0134

Tato dlouhodobá akce probíhá v MČ od roku 1998 ve čtyřech základních etapách, nazvaných podle jednotlivých lokalit MČ Praha-Dolní Počernice:

A)   Vinohrady
B)   Stará obec
C)   V Ráji
D)   Vinice

A)    Vinohrady

Ulice zrekonstruované:
V Záhorském, Rtyňská, Ždírnická, Třebihošťská, Listopadová (bez úseku mezi Podkrkonošskou a Strážkovickou – cca 80 m),  Strážkovická, Svatoňovická, Kohoutovská, Štěpanická, Pilníkovská, Bernartická, Hrabačovská, Bohuslavická, Rudníkovská, Podkrkonošská (pouze v úseku mezi Listopadovou a Rudníkovská - 50 m), Dubenecká, U Konečné, Lanžovská (mezi Českobrodskou a drážním tělesem).

Zbývá zrekonstruovat:
Úpická (v r. 2016 bude přepracována projektová dokumentace)
Podkrkonošská (zahájení rekonstrukce se předpokládá v r. 2016)
část Listopadové (mezi Strážkovickou a Úpickou, zahájení není stanoveno)
Makovská, Dolnobranská, Jinonická (zahájení není stanoveno)

B)   Stará obec

Ulice zrekonstruované:
Stará obec, Nad Rokytou, Bakurinova, Hřibojedská, K Zámku, V Čeňku, K Čihadlům, Za Luhem, U Koní.

Zbývá zrekonstruovat:
Madarova (k rybníku Martiňák), na rekonstrukci a trasování této ulice bude mít vliv budoucí výstavba Domova seniorů.

C)    V Ráji

Ulice zrekonstruované:
Novozámecká, V Ráji, Kněžická, Studenecká, Záblatská, Vlčická, Jana Bílka, Lanžovská (včetně prostoru u nádraží ČD), Českobrodská (okolí zastávky MHD před „Barborkou“), Ke Hrázi.

Připravuje se rozšíření parkovacích stání v prostoru zastávky ČD ve směru do centra.

D)    Vinice

Ulice zrekonstruované:
Nad Rybníkem (lokalita v okolí bytových domů za velkostatkem čp. 4), Nad Rybníkem (úsek od dálničního mostu k ul. U Výzkumu), Příchovická, Bezděkovská, Libotovská, U výzkumu, V Pařezinách, V Padolině (úsek od Pražského okruhu k ul. V Pařezinách).

Zbývá zrekonstruovat:
V Padolině (část od Pražského okruhu k ul. Nad Rybníkem)
Nad Rybníkem (část od ul. Národních hrdinů k Pražskému okruhu)

Ulice Českobrodská a Národních hrdinů jsou ve správě TSK (Technická správa komunikací).

Vybudování pěšího a cyklistického propojení podél Českobrodské ul. ve směru na Běchovice
Stavba bude realizována v rámci TV Dolní Počernice s podílem účasti soukromých investorů.

 1. Rekonstrukce mostu přes Rokytku na ul. Národních hrdinů
  Stavba je připravena, chybí finanční prostředky. Součástí stavby bude i rekonstrukce obou pěších lávek po stranách mostu. Zhotovitel není vybrán.
   
 2. Bytové domy Dolní Počernice – jih
  Akce má již stavební povolení, její zahájení je závislé na rozhodnutí  hl. m. Prahy.
   
 3. Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů
  Stavba je projektově připravena (SP), zahájení je závislé na rozhodnutí hl.m. Prahy.
   
 4. Prodloužení kanalizačního sběrače „H“ do Běchovic
  Část I. etapy byla dokončena v závěru roku 2015. V r. 2016 bude tato veřejně prospěšná stavba pokračovat ul. Nad Rybníkem druhou částí etapy I. V r. 2017 bude zahájena výstavba II. etapy.
   
 5. Domov seniorů
  Výstavba tohoto sociální zařízení je situována v MČ dle územního plánu do míst na konci Bakurinovy ulice. Stavba bude pravděpodobně realizována soukromým investorem. Je uvažováno s počtem cca. 100 lůžek a dalšími doprovodnými službami včetně zdravotnických zařízení pro veřejnost.
  V současné době je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Zahájení výstavby tohoto sociálního zařízení záleží na rozhodnutí samosprávných orgánů hl. m. Prahy.
   
 6. Výstavba „Rekreačního parku U Čeňku“
  Stavba je většině situována v k.ú. Dolní Počernice. Jedná se o rozsáhlý projekt, který zahrnuje území mezi Dolními Počernicemi a Černým Mostem. Tato akce je zařazena mezi investiční priority hl. m. Prahy. V r. 2015 byla dokončena část I. etapy. MČ usiluje o realizaci III. etapy na území, přiléhajícím k Dolním Počernicím. Pokračování akce závisí na rozhodnutí hl. m. Prahy.
   
 7. Zámek čp. 1
  V současné době je tento historický objekt sídlem Dětského domova. V r. 2011 byla ukončena rekonstrukce střešního pláště na starém zámku, byla provedena výměna oken a v r. 2013 byla provedena oprava zděného oplocení zámku, přilehlého k ul. Národních hrdinů a balustráda schodiště.
  Hl. m. Praha připravuje celkovou rekonstrukci nádvoří a zahrady zámku.
   
 8. Realizace a rozvoj hypostezek a cyklostezek
  Hypostezky i cyklostezky by měly být realizovány v rámci pokračování projektu rekreačního parku „U Čeňku“.
   
 9. Výstavba nové základní školy v Dolních Počernicích
  Akce byla rozhodnutím ZMČ delimitována na OSI MHMP z důvodu její celkové finanční náročnosti. V současné době je zpracovaná dokumentace k územnímu řízení. Přípravné a projektové práce na této akci byly vedením hl. m. Prahy pozastaveny z důvodu nedostatku finančních prostředků. Vedení MČ se v současné době zabývá alternativním řešením rozšíření základní školy.
   
 10. Rekonstrukce ul. Národních hrdinů
  Jedná se o rekonstrukci povrchu této komunikace v úseku od mostu přes Rokytku ke křížení s ul. Nad Rybníkem, který byl negativně dotčen realizací veřejně prospěšné stavby – Výstavba kanalizačního sběrače H. Součástí této stavby bude rozšíření parkovacích možností před základní školou.
   
 11. Parkovací stání před zastávkou ČD
  Jedná se o rozšíření parkovacích možností u nádraží ČD v Dolních Počernicích za účelem zvýšení komfortu obyvatel v případě využívání vlakové přepravy.
 1. Pneuservis - Šafránek
  Stavba byla ukončena v r. 2011.
 2. Rekonstrukce drážního tělesa v úseku Běchovice – Libeň, investor SŽDC
  Stavba byla ukončena v r. 2008.
 3. Výstavba 18-jamkového golfového hřiště - Golf Resort
  Akce byla ukončena v r. 2010, hřiště je v plném provozu.
 4. Výstavba nákupního centra Billa
  Stavba na Českobrodské ul. byla ukončena v r. 2012.
 5. Rekonstrukce velkostatku čp. 4
  Jedno z nejzachovalejších hospodářských stavení ve vlastnictví hl. m. Prahy je do r. 2016 pronajato. O jeho dalším využití rozhodne hl. m. Praha.
 6. Výstavba hypomostu přes Rokytku
  Tento most by měl sloužit pro přechod koní i běžnou turistiku v místech prodloužení ul. Hruškovské k PR V Pískovně a dále do Rekreačního parku U Čeňku, ke golfovému hřišti a dále do Xaverovského háje a Klánovického lesa.
 7. Přemostění Pražského okruhu
  Tento záměr sleduje propojení dvou již realizovaných částí cyklostezky, která propojuje Dolní a Horní Počernice přes Xaverovský háj přemostěním Pražského okruhu s vyloučením dopravy motorových vozidel.
 8. Výstavba respitního centra Sluneční domov
  Akce je situována do míst při ul. Národních hrdinů poblíž Auto Exner – AUDI. Jejím účelem je trvalá moderní péče internátního charakteru o klienty s kombinovaným postižením. Stavba již byla v r. 2009 zahájena, v r. 2016 je stavba před dokončením.
 9. Opravy kostela Nanebevzetí p. Marie
  Akce probíhá průběžně za pomoci grantového systému hl. m. Prahy v oblasti památkové péče.
 10. Rekonstrukce sportovních zařízení TJ Sokol Dolní Počernice
  Tato akce zdárně probíhala za přispění finančních prostředků státu, hl. m. Prahy, MČ Praha-Dolní Počernice a TJ Sokol. Většina staveb na sportovních zařízení TJ a jejich zázemí je již realizována a slouží k volnočasovým aktivitám našich obyvatel.
 11. Výstavba rodinných dvojdomů „Makovice“
  v jižní části Dolních Počernic. Investorem je Treuhandt Reality. Akce byla ukončena v r. 2013.
 12. Výstavba rodinných domů – lokalita „K Zámku“
  Jedná se o rozsáhlou bytovou zástavbu v severní části Dolních Počernic. Investorem je spol. Sekyra group (Počernice I a II s.r.o.).
  Je ukončena výstavba 6 viladomů. Stavba dále pokračuje výstavbou rodinných domů etapou I a II.
 13. Výstavba areálu „PRODOMA“
  Akce je připravována na pozemku mezi Českobrodskou ul. a drážním tělesem ve směru na Běchovice. Investorem je spol. Proroka. Součástí stavby bude i cyklostezka podél Českobrodské ul..
 14. Bytová zástavba – lokalita Nová Úpická
  Akce v současné době probíhá na pozemcích mezi ul. Nár. hrdinů a U konečné severně od Auto Exner – Audi. Investorem je spol. Galstian&Galstian s.r.o..
 15. Výstavba automobilového centra SUZUKI - Českobrodská ul.
  Připravuje se rozšíření autosalonu v objektu bývalého kina čp. 34 spol. Autosalon Ters s.r.o..
 16. Autokempink Sokol – CR Camping
  Pozemek je v majetku TJ Sokol, areál autokempu je průběžně zdokonalován spol. CR – Camping.