14 - VELKÝ POČERNICKÝ RYBNÍK - HISTORIE A SOUČASTNOST

 České rybníkářství má historii starou jako je Země sama. První písemné zmínky kronikářů hovoří o rybnících jako o důležitém majetku. Rybníky se odedávna dělily podle účelu na chovné a na mlynářské, sloužící k pohonu vodních mlýnů a strojů, např. v hornictví a sklářství.

Počernický rybník byl zřízen zahrazením mělkého údolí patrně kolem roku 1848 a pak se nejméně po čtyřicet let nevypouštěl. Sloužil k zadržování vody pro níže položené mlýny. Do rybníka se také vozily rybí sádky z okolí, které se pak lovily podle potřeby pro pražské trhy. V zimě byl rybník zase zdrojem ledu pro ledaře, kteří jím zásobovali hospody. Led se vysekával nebo vyřezával pilami v kvádrech. Každá slušná hospoda tak měla na léto „zaledováno“ a zásoby vydržely nejméně do září.

V průběhu 20. století začal být rybník využíván jako klasický chovný a začal se hnojit a pravidelně vypouštět. Mimo chov ryb měl rybník, a doposud má, také velký význam pro rekreaci - v horkých letních dnech se sem v sedmdesátých letech přišlo vykoupat až pět tisíc ná­vštěvníků denně. Původní výměra rybníka byla 29 jiter a 572 sáhů, tedy 22 hektarů, ale vlivem eutrofizace (nárůstu živin) a zazemňovacích procesů se zmenšila na dnešních asi 17 hektarů. Počernický rybník se zapsal do dějin světových přírodních věd tím, že u něho byla zřízena první česká terénní laboratoř a současně první hydrobiologická stanice na světě.

 V letech 2004 - 2006 byla provedena rekonstrukce Velkého Počernického rybníka, která byla vyvolána jeho zabahněním a celkově špatným stavem.

Obnova byla zahájena v říjnu 2004 výlovem a pokácením starých nemocných dřevin na hrázi a bře­zích. Samotná hráz rybníka byla dosypána a opevněna kamennou dlažbou. Na koruně hráze byla vy­budována nová štěrková cesta. Bezpečnostní přeliv z rybníka byl celý vyzděn z kamene, nábřežní zdi byly opraveny, stejně jako koryto pod přelivem. Historický pískovcový most byl téměř celý rozebrán a následně po zpevnění všech konstrukcí opět složen. Jeho současná podoba byla zvolena s ohledem na přilehlý zámecký park i vodní plochu rybníka. I spodní výpust (stavidlo) byla zrekonstruována „od základů“, její původní tvar však zůstal zachován.

Další částí rekonstrukce byla oprava dělící hrázky mezi rybníkem a obtokovou stokou, včetně opra­vy všech mostků a opevnění. Část dělící hrázky byla rozšířena a na její koruně byla vybudována nová štěrková cesta. Hrázka byla upravena tak, aby navazovala na rozšířené litorální pásmo (rákosiny). Tato část je klidová a bude sloužit zejména pro živočichy a rostliny vázané na vodní prostředí.

Poslední částí rekonstrukce rybníka bylo odbahnění a výstavba ostrova. Po odvodnění rybníka se suchou cestou vytěžilo přibližně 60 000 m3 sedimentu. Část byla využita na výstavbu nového ostrova a rozšíření litorálního pásma, zbytek sedimentu byl vyvezen na okolní pole v Běchovicích a Počerni­cích. Pro zpestření mokřadních biotopů bylo na ostrově i v okolí rybníka vyhloubeno několik tůní jako klidové místo pro rozvoj obojživelníků a bezobratlých živočichů.

Závěrečné vegetační úpravy navázaly na celkovou rekonstrukci zámeckého parku. Dosadila se hrá­zová alej i návodní svah hrázky, podél které byly zároveň vysazeny mokřadní rostliny.

Adresa: 
Velký Počernický rybník - Historie a současnost Praha - Dolní Počernice
Česká republika
50° 5' 15.3996" N, 14° 34' 55.164" E
CZ

Mapa naučné stezky