Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ POČERNICE

 2. Důvod a způsob založení

  Městská část Praha-Dolní Počernice vznikla dne 24. listopadu 1990 na základě zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Statut je obecně závazná vyhláška č. 55/2000Sb., kterou Praha na základě zákona o hlavním městě Praze upravuje své vnitřní poměry, vztah mezi městem a městskými částmi a zásady hospodaření.

 3. Organizační struktura

  Organizační struktura
  Popis vnitřní organizační struktury včetně dalších informací (kontaktní údaje a pod.)

  Schéma organizační struktury [PDF, 28 kB]
  ​Zjednodušený přehled o organizační struktuře obce.

  Seznam organizací
  Seznam rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou navázány na rozpočet povinného subjektu

 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Městská část Praha-Dolní Počernice
  Úřad Městské části,
  Stará obec 10, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městská část Praha-Dolní Počernice
  Úřad Městské části,
  Stará obec 10, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice

  4.3 Úřední hodiny
  pondělí: 8-12, 13-17:00
  úterý: 8-12, 13-15:00
  středa: 8:12, 13-17:00
  čtvrtek: 8-12, 13-15:00
  pátek: 8-12 / pouze podatelna

  4.4 Telefonní čísla
  Telefon: +420 281 021 090 - 99

  Přehled úředních úkonů a služeb
  Upřesnění kontaktu se zástupci obce

  4.5 Čísla faxu
  Fax: +420 281 930 433

  4.6 Adresa internetové stránky
  oficiální: http://praha-dolnipocernice.cz/

  4.7 Adresa e-podatelny
  podatelna:   podatelna@dpocernice.cz (obecní úřad, elektronická podatelna)

  4.8 Další elektronické adresy
  oficiální: dpocernice@dpocernice.cz

 5. Případné platby lze poukázat

  Základní účet - 2000712349/0800
  VHČ - 9021-2000712349/0800

 6. IČO

  00240150

 7. DIČ

  CZ00240150

  jsme plátcem daně z přidané hodnoty pro hospodářskou činnost

 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách osobně, písemně na formuláři "Žádost o poskytnutí informace"

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • podat žádos či stížnost, předložil návrh, podnět či jiné dožádání lze na adrese Městská část Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 9-Dolní Počernice prostřednictvím podatelny, elektronicky na e-mailovou adresu, datovou schránkou
  • Rozhodnutí lze převzít osobně po předchozí dozhodě s příslušným referentem. V opačném případě bude rozhodnutídoručeno poštou na doručenku. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti jsou příslušné odbory MZHMP. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí podle ust. § 16, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 15 dnů od předložení odvolání orgánem, který rozhodovat v I. stupni.
  • Elektronická podatelna: podatelna@dpocernice.cz
  • Podatelna na úřadě MČ Praha - Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice
 11. Opravné prostředky
  • Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím podatelny.
  • Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvoílat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
  • Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem č. 500/2004 Sv., správní řád, v platném znění. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.
 12. Formuláře

  Souhrn formulářů, doporučených k používání ve styku s úřadem městské části Praha Dolní Počernice

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Přehled nejčastějších životních situací, které můžete řešit přímo na ÚMČ Praha Dolní Počernice, naleznete zde i další důležité rady a praktické informace.

  popisy postupů - návody pro řešení životních situací (odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy České republiky)

 14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  Městská část se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, upravují pravomoci zastupitelstva a rady městské části.

  14.2 Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (PDF 38,5 KB)

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Sazebník byl schválen Usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice s platností dne 1.4.2015.

 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv
  MČ Praha-Dolní Počernice nedisponuje informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

  16.2 Výhradní licence výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

  16.3 Užívané sw licence
  Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha Dolní Počernice

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  17.1 Výroční zpráva
  Zde naleznete přehled všech výročních zpráv poskytnutých úřadem městské části Praha Dolní Počernice dle zákona 106/1999 Sb.

  17.2 Rozsudky
  Proti Městské části Praha-Dolní Počernice nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

  17.3 výdaje na soudy
  Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje.

 18. Rejstříky

  Živnostenský rejstřík
  Odkaz na registr živnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu

  Veřejný rejstřík a Sbírka listin
  Odkaz na veřejný rejstřík subjektů

  Ostatní registry a rejstříky státní správy
  Vyhledávání v centrálně spravovaných veřejných rejstřících státní správy.

  Administrativní registr ekonomických subjektů ARES
  ARES umožňuje vyhledávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

  Registr zdravotnických zařízení

  Katastr nemovitostí - nahlížení

 19. Informace o zpracování osobních údajů

  Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců a doby uchování.

 20. Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

  Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmu.