Zastupitelé MČ

Zastupitelstvo městské části Praha - Dolní Počernice, které vzešlo z řádných do místních zastupitelstvech konaných v roce 2014:

Zbyněk Richter
Zbyněk Richter
Starosta
E-mail: starosta@dpocernice.cz

Členem Zastupitelstva je od r. 1990, starostou byl zvolen v roce 1998.
Od té doby systematicky pracuje na udržitelném rozvoji MČ.                                          

V RMČ zodpovídá za:

 • oblast vnějších vztahů,
 • finanční a grantovou politiku MČ,
 • životní prostředí,
 • veřejný pořádek
 • obnovu a údržbu městské zeleně,
 • realizaci a udržitelnost projektů s podporou fondů EU
 • využívání dostupných dotačních titulů
 • územní plánování
 • strategický rozvoj
 • spolupráce se samosprávnými orgány hl. m. Prahy a s Magistrátem hl. m. Prahy
 • řízení samosprávy MČ

Za návrhovou stranu ODS

Ing. Miloslav Král
Ing. Miloslav Král
člen rady, zástupce starosty

Členem ZMČ je od r. 1990, zástupcem starosty je od r. 1994.                               

V RMČ odpovídá za:

 • oblast infrastruktury, investic a výstavby
 • rozvoj cestovního ruchu
 • kulturu a volný čas
 • rozvoj sítě pěších, cyklo a hipostezek
 • oblast tělovýchovy a sportu

Za návrhovou stranu ODS

Jan Šroubek
Jan Šroubek
člen rady

Členem Zastupitelstva je od r. 2010, členem Rady od r. 2014.

V RMČ zodpovídá za:

 • oblast dopravy
 • spolupráci s organizacemi a spolky
 • oblast informatiky a propagace MČ
 • využívání dotačních titulů a grantové politiky hl. m. Prahy

Za návrhovou stranu TOP 09

 

JUDr. Petr Kšáda
JUDr. Petr Kšáda
člen rady

Členem ZMČ byl v období 2006 - 10, členem Rady je od r. 2014.  

V RMČ zodpovídá za:

 • legislativu a smluvní vztahy
 • sociální a zdravotní politiku
 • vnitřní kontrolu

Za návrhovou stranu ANO 2011

MUDr. Pavel Boček
MUDr. Pavel Boček
člen zastupitelstva

Za návrhovou stranu ANO 2011

Petr Polcar
člen zastupitelstva

Za návrhovou stranu ANO 2011

Ing. Hana Jaklová
Ing. Hana Jaklová
členka zastupitelstva

V RMČ zodpovídá za:

 • oblast majetku a správu bytového fondu
 • rozvoj podnikání, obchodu a služeb
 • oblast školství, výchovy a vzdělávání
 • oblast bezpečnosti
 • veřejný pořádek
 • monitoring provozu samosběrného vozu ve vztahu k SFŽP         

  Za návrhovou stranu ODS

Danka Exnerová
Danka Exnerová
členka zastupitelstva

Za návrhovou stranu ODS

Ing. Jaroslav Langmajer
Ing. Jaroslav Langmajer
člen zastupitelstva

Za návrhovou stranu TOP 09

Ing. Pavel Vermach
Ing. Pavel Vermach
člen zastupitelstva

Za návrhovou stranu Dolní 2014

Ing. Jiří Falc
člen zastupitelstva

Za návrhovou stranu Dolní 2014

Dagmar Wittbergerová
Dagmar Wittbergerová
členka zastupitelstva

Za návrhovou stranu Dolní 2014

Ing. Martin Sládek
Ing. Martin Sládek
člen zastupitelstva

Za návrhovou stranu Dolní 2014

Čestmír Burda
člen zastupitelstva

Za návrhovou stranu Dolní 2014

Petr Stránský
člen zastupitelstva, zaměstnanec úřadu
E-mail: stavby@dpocernice.cz
Telefon: +420 281 021 096, +420 724 234 579

Zajišťuje :

 • výhledový plán rozvoje MČ
 • projektovou přípravu a kontrolní rozpočet investičních akcí městské části
 • vypsání a provedení výběrových řízení
 • kontrolní dny staveb a kolaudační řízení
 • kontrolu dodržování schváleného rozpočtu stavebních prací
 • zpracování protokolu ukončení stavby a předání stavby do majetku
 • opravy, údržbu a rekonstrukce objektů v majetku MČ Praha – Dolní Počernice
 • údržbu a opravy místních komunikací, veřejných prostranství a zeleně
 • údržbu a opravy dopravních značek, místního značení, dětských hřišť a hracích prvků
 • zábory veřejného prostranství v souvislosti se stavební činností
 • evidenci, skladování a prodej přebytků stavebního materiálu
 • archiv stavební dokumentace

Za návrhovou stranu ODS


Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno například:

 • schvalovat program rozvoje MČ
 • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice jsou ze zákona veřejná.