Další investiční akce, připravované hl. m. Prahou v MČ Praha-Dolní Počernice

 1. Rekonstrukce mostu přes Rokytku na ul. Národních hrdinů
  Stavba je připravena, chybí finanční prostředky. Součástí stavby bude i rekonstrukce obou pěších lávek po stranách mostu. Zhotovitel není vybrán.
   
 2. Bytové domy Dolní Počernice – jih
  Akce má již stavební povolení, její zahájení je závislé na rozhodnutí  hl. m. Prahy.
   
 3. Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů
  Stavba je projektově připravena (SP), zahájení je závislé na rozhodnutí hl.m. Prahy.
   
 4. Prodloužení kanalizačního sběrače „H“ do Běchovic
  Část I. etapy byla dokončena v závěru roku 2015. V r. 2016 bude tato veřejně prospěšná stavba pokračovat ul. Nad Rybníkem druhou částí etapy I. V r. 2017 bude zahájena výstavba II. etapy.
   
 5. Domov seniorů
  Výstavba tohoto sociální zařízení je situována v MČ dle územního plánu do míst na konci Bakurinovy ulice. Stavba bude pravděpodobně realizována soukromým investorem. Je uvažováno s počtem cca. 100 lůžek a dalšími doprovodnými službami včetně zdravotnických zařízení pro veřejnost.
  V současné době je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Zahájení výstavby tohoto sociálního zařízení záleží na rozhodnutí samosprávných orgánů hl. m. Prahy.
   
 6. Výstavba „Rekreačního parku U Čeňku“
  Stavba je většině situována v k.ú. Dolní Počernice. Jedná se o rozsáhlý projekt, který zahrnuje území mezi Dolními Počernicemi a Černým Mostem. Tato akce je zařazena mezi investiční priority hl. m. Prahy. V r. 2015 byla dokončena část I. etapy. MČ usiluje o realizaci III. etapy na území, přiléhajícím k Dolním Počernicím. Pokračování akce závisí na rozhodnutí hl. m. Prahy.
   
 7. Zámek čp. 1
  V současné době je tento historický objekt sídlem Dětského domova. V r. 2011 byla ukončena rekonstrukce střešního pláště na starém zámku, byla provedena výměna oken a v r. 2013 byla provedena oprava zděného oplocení zámku, přilehlého k ul. Národních hrdinů a balustráda schodiště.
  Hl. m. Praha připravuje celkovou rekonstrukci nádvoří a zahrady zámku.
   
 8. Realizace a rozvoj hypostezek a cyklostezek
  Hypostezky i cyklostezky by měly být realizovány v rámci pokračování projektu rekreačního parku „U Čeňku“.
   
 9. Výstavba nové základní školy v Dolních Počernicích
  Akce byla rozhodnutím ZMČ delimitována na OSI MHMP z důvodu její celkové finanční náročnosti. V současné době je zpracovaná dokumentace k územnímu řízení. Přípravné a projektové práce na této akci byly vedením hl. m. Prahy pozastaveny z důvodu nedostatku finančních prostředků. Vedení MČ se v současné době zabývá alternativním řešením rozšíření základní školy.
   
 10. Rekonstrukce ul. Národních hrdinů
  Jedná se o rekonstrukci povrchu této komunikace v úseku od mostu přes Rokytku ke křížení s ul. Nad Rybníkem, který byl negativně dotčen realizací veřejně prospěšné stavby – Výstavba kanalizačního sběrače H. Součástí této stavby bude rozšíření parkovacích možností před základní školou.
   
 11. Parkovací stání před zastávkou ČD
  Jedná se o rozšíření parkovacích možností u nádraží ČD v Dolních Počernicích za účelem zvýšení komfortu obyvatel v případě využívání vlakové přepravy.